แบบทดสอบ วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย
เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม ร.ร.กันทรารมณ์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
ใครเป็นผู้ค้นพบกัมมันตภาพรังสีเป็นคนแรก
   ก. รัทเธอร์ฟอร์ด
   ข. เบคเคอเรล
   ค. มารี คูรี
   ง. ไอน์สไตน์

ข้อที่ 2
รังสีในข้อใดไม่ใช่กัมมันตภาพรังสี
   ก. รังสีแอลฟา
   ข. รังสีเบตา
   ค. รังสีแกมมา
   ง. รังสีเอ็กซ์

ข้อที่ 3
กัมมันตภาพรังสีชนิดใดมีประจุน้อยที่สุด
   ก. แอลฟา
   ข. เบตา
   ค. แกมมา
   ง. ทุกชนิดเท่ากัน

ข้อที่ 4
ธาตุเมื่อมีการสลายให้รังสีแอลฟา การเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสเป็นอย่างไร
   ก. จำนวนโปรตอนลดลง 2 นิวตรอนลดลง 2
   ข. จำนวนโปรตอนลดลง 2 อิเล็กตรอนลดลง 2
   ค. จำนวนโปรตอนลดลง 4 นิวตรอนลดลง 2
   ง. จำนวนโปรตอนลดลง 2 นิวตรอนลดลง 4

ข้อที่ 5
โปรตอน คืออะตอมของธาตุใด
   ก. ยูเรเนียม
   ข. ไนโตรเจน
   ค. ไฮโดรเจน
   ง. ฮีเลียม

ข้อที่ 6
สารกัมมันตรังสีมีจำนวน 50 กรัม เวลาผ่านไป 5 วันลดลงเหนือ 25 กรัมและเมื่อเวลาผ่านไปอีก 5 วันจะเหลือ 12.5 กรัม ธาตุนี    ก. 2.5 วัน
   ข. 5 วัน
   ค. 10 วัน
   ง. 20 วัน

ข้อที่ 7
ค่าสลายตัวคงที่ของการทอดลูกเต๋าในการอุปมาอุปไมย หาได้จากค่าใด
   ก. การสุ่มแบบมีสถิติ
   ข. ความน่าจะเป็น
   ค. ค่าเฉลี่ย
   ง. ร้อยละ

ข้อที่ 8
ในบริเวณวิเคราะห์ของเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ จะทำให้หน้าที่ใด
   ก. เปลี่ยนอนุภาคให้เป็นประจุ
   ข. คัดเลือกความเร็วของอนุภาค
   ค. จำแนกมวลของธาตุแยกจากกัน
   ง. ตรวจสอบว่ามีประจุชนิดใด

ข้อที่ 9
เสถียรภาพของนิวเคลียสขึ้นกับค่าใด
   ก. จำนวนนิวคลีออน
   ข. รัศมีนิวเคลียส
   ค. พลังงานยึดเหนี่ยว
   ง. พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน

ข้อที่ 10
รัศมีของนิวเคลียสของกับจำนวนใด
   ก. เลขอะตอม
   ข. เลขมวล
   ค. จำนวนนิวตรอน
   ง. จำนวนโปรตอน

ข้อที่ 11
ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบใด จะมีธาตุใหม่เกิดขึ้น 2 ธาตุ
   ก. การสลายตัว
   ข. แบบฟิวชั่น
   ค. แบบฟิชชั่น
   ง. ทั้งข้อ ข และ ค.

ข้อที่ 12
การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ อนุภาคใดเป็นตัวการทำให้เกิดแบบต่อเนื่อง
   ก. นิวตรอน
   ข. โปรตอน
   ค. แกมมา
   ง. อิเล็กตรอน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล