วิชา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (รหัส. ว 46217 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม โรงเรียน. กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
กระแสไฟฟ้ามากที่สุดที่ไหลในวงจร จะมีค่าเป็ฯกี่เท่าของค่ามิเตอร์
   0.707 เท่า
   1 เท่า
   1.414 เท่า
   2 เท่า

ข้อที่ 2)
จากสมการ กระแส ณ เวลาใดๆ บอกให้ทราบค่าค่าใด
   กระแสที่ไหลในวงจร
   ความเร็วเชิงมุม
   ความถี่
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 3)
ความต้านทานรวมของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรียกว่าอะไร
   ความต้านทานรวม
   ความต้านทานเชิงซ้อน
   ความต้านเชิงความจุ
   ความต้านเชิงความเหนี่ยวนำ

ข้อที่ 4)
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ที่เรียกว่าวงจร RL ที่ใช้ในบ้าน เป็นวงจรในข้อใด
   เตารีดไฟฟ้า
   หลอดฟลูออร์เรสเซนต์
   ตู้เย็น
   หลอดไฟชนิดหลอด

ข้อที่ 5)
ในวงจร R ค่ากระแสและความต่างศักย์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
   มีเฟสตรงกัน
   เฟสกระแสนำเฟสความต่างศักย์
   เฟสความต่างศักย์นำเฟสกระแส
   เฟสกระแสกับความต่างศักย์มีเฟสตรงข้ามกัน

ข้อที่ 6)
ความต้านเชิงความเหนี่ยวนำ มีหน่วยเป้นอะไร
   แอมแปร์
   เฮนรี
   ฟารัด
   โอห์ม

ข้อที่ 7)
ข้อใดเกี่ยวข้องกับตัวเก็บประจุ
   ฟารัด
   เฮนรี
   โอห์ม
   คูลอมบ์

ข้อที่ 8)
กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแส จะเกืดที่วงจรใด
   วงจร R
   วงจร C
   วงจร L
   ทุกวงจร

ข้อที่ 9)
ความต้านทานเซิงซ้อนของวงจรที่มีความต้านทาน 6 โอห์ม ความต้านเชิงความจุ 8 โอห์ม มีค่าเท่าใด
   2 โอห์ม
   7 โอห์ม
   10 โอห์ม
   14 โอห์ม

ข้อที่ 10)
จากสมการ I = 10 sin 1000 t ค่ากระแสสูงสุดเป็นเท่าใด
   1 แอมแปร์
   10 แอมแปร์
   100 แอมแปร์
   1000 แอมแปร์


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล