วิชา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (รหัส ว46217 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ความร้อน จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. ปาริชาด บัวแย้ม โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ความสามารถในการรับความร้อนของสาร เรียกว่าอะไร
   ความจุความร้อน
   ความร้อนแฝง
   สมดุลความร้อน
   อุณหภูมิ

ข้อที่ 2)
ความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนสถานะ เรียกว่าอะไร
   ความจุความร้อน
   ความร้อนแฝง
   สมดุลความร้อน
   อุณหภูมิ

ข้อที่ 3)
ในการเปลี่ยนสถานะของสาร สิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลง
   ความดัน
   ปริมาตร
   อุณหภูมิ
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 4)
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดเซลเซียสวัดอุณหภูมิของสารพบว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิม 10 องศา ถ้าใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดเคลวินจะเปลี่ยนแปลงเท่าใด
   0
   5 เคลวิล
   10 เคลวิล
   283 เคลวิล

ข้อที่ 5)
สารต่างชนิดกัน มวลเท่ากัน ให้ควาามร้อนปริมาณเท่ากัน สารทั้งสองจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามข้อใด
   เท่ากัน เพราะมวลเท่ากัน
   เท่ากัน เพราะ ให้ความร้อนเท่ากัน
   ไม่เท่ากัน เพราะมีความจุความร้อนต่างกัน
   ไม่เท่ากัน เพราะมีความร้อนแฝงต่างกัน

ข้อที่ 6)
ความร้อนแฝงจำเพาะของการควบแน่น มีค่าเท่ากับข้อใด
   ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว
   ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอ
   ความร้อนแฝงจำเพาะของการแข็งตัว
   ทุกข้อเท่ากันหมด

ข้อที่ 7)
ในการเกิดสมดุลความร้อน ข้อใดเป็นจริง
   อุณหภูมิที่เพิ่มเท่ากับอุณหภูมิที่ลด
   มวลที่เพิ่ม เท่ากับมวลที่ลด
   ปริมาณความร้อนที่เพิ่ม เท่ากับปริมาณความร้อนที่ลด
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 8)
ข้อใดทำให้เกิดความร้อน
   น้ำตก
   หลอดไฟฟ้า
   ลากกระสอบไปตามพื้น
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 9)
ข้อใดมีการใช้ความร้อนแฝงอย่างเดียว
   ต้มน้ำให้ระเหย
   ต้มน้ำให้เดือด
   น้ำแข็งหลอมเหลว
   น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง

ข้อที่ 10)
สารจะรับความร้อนได้มากน้อยเพียงใด ไม่ขึ้นกับปริมาณใด
   มวลของสาร
   ความจุความร้อนของสาร
   อุณหภูมิของสาร
   ปริมาณความร้อนที่ให้


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล