วิชา ฟิสิกส์ ( สาระเพิ่มเติม ) (รหัส ว 4225) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การหักเหของคลื่น จำนวน 6 ข้อ
โดย อ.สุพัตรา ดาวหน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อความใดกล่าวผิด
   การสะท้อนของคลื่นน้ำความยาวคลื่นไม่เปลี่ยน
   การสะท้อนของคลื่นเชือกปลายอิสระไม่เปลี่ยน
   การหักเหของคลื่นอัตราเร็วเปลี่ยน
   การหักเหเกิดขึ้นได้ในตัวกลางเดียวกัน

ข้อที่ 2)
คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นเข้าสู่นำลึก ทำมุมตกกระทบ30 องศา แล้วมุมหักเห 37 องศา ถ้าความยาวคลื่นในน้ำลึกวัดได้ 6 ซม. ในนำตื้นจะมีความยาวคลื่นกี่เซนติเมตร
   2
   3
   4
   5

ข้อที่ 3)
คลื่นน้ำเคลื่นที่จากน้ำตื้นเข้าสู่น้ำลึก พบว่าอัตราเร็วของคลื่น เพิ่มเป็น 2 เท่าของเดิม ถ้ามุมตกกระทบ 30 องศา จงหามุมหักเห
   30 องศา
   45 องศา
   60 องศา
   90 องศา

ข้อที่ 4)
คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ จากบริเวณน้ำลึกเข้าสู่บริเวณน้ำตื้น พบว่าความยาวคลื่นลดลงเป็น 3/5 เท่า ของเดิม จวหามุมวิกฤตมีค่าเท่าใด
   30 องศา
   37 องศา
   45 องศา
   60 องศา

ข้อที่ 5)
เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกเข้าสู่บริเวณน้ำตื้น โดยมีหน้าคลื่นขนานกับรอยต่อของน้ำลึกและน้ำตื้น ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
   ความถี่ลดลง
   ความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลง
   อัตราเร็วคงที่
   ทิศทางไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 6)
คลื่นน้ำในถาดคลื่นมีอัตราเร็วในน้ำลึกเป็น 2 เท่า ของอัตราเร็วคลื่นในน้ำตื้น ถ้าเคลื่อนที่จากน้ำลึกไปสู่น้ำตื้น โดยทำมุมตกกระทบ 60 องศา จงหามุมหักเหของคลื่น
   24.5 องศา
   25. 66 องศา
   28 องศา
   30 องศา


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล