วิชา ฟิสิกส์ (รหัส ว 4529) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเคลื่อนที่บนทางโค้ง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สถาพร จันทร์ไทย โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง แล่นเลี้ยวโค้งบนถนนราบด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที รัศมีความโค้งของถนน 90 เมตร รถจักรยานยนต์จะต้องเอียงตัวทำมุมกับแนวดิ่ง เป็นมุมเท่าใด
   30 องศา
   45 องศา
   60 องศา
   90 องศา

ข้อที่ 2)
รถยนต์มวล 600 กิโลกรัม แล่นบนทางโค้งที่มีรัศมี 50 เมตร ด้วยความเร็ว 54 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าพื้นถนนทางโค้งนี้อยู่ในแนวราบ จงหา สัมประสิทธิ์ของแรงเสยดทานมีค่าเท่าไร
   0.15
   0.28
   0.45
   0.62

ข้อที่ 3)
จากการแข่งรถจักรยานยนต์ในสนามแห่งหนึ่ง ปรากฎว่า เมื่อรถมาถึงถนนโค้งที่มีพื้นในแนวระดับ รัศมี 40 เมตร คนขับและรถต้องเอียงตัวทำมุม 32.5 องศา กับแนวดิ่ง อยากทราบว่า ขณะนั้นรถมีอัตราเร็วเท่าไร (ให้ tan 32.5 องศา = 0.637)
   15.96 เมตร/วินาที
   16.95 เมตร/วินาที
   19.65 เมตร/วินาที
   21.65 เมตร/วินาที

ข้อที่ 4)
ให้รถยนต์แล่นเลี้ยวโค้งบนถนนที่มีรัศมีความโค้ง 0.1 กิโลเมตร ด้วยอัตราเร็ว 36 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้อย่างปลอดภัย แม้ในขณะที่มีฝนตกถนนลื่น จะต้องสร้างถนนให้เอียงทำมุมกับแนวระดับ กี่ องศา (ให้ tan 6 องศา = 0.105 )
   4 องศา
   5 องศา
   6 องศา
   8 องศา

ข้อที่ 5)
ขณะขับรถบนทางโค้ง ที่มีรัศมีความโค้ง 200 เมตร ผู้ขับมองเห็นตุ๊กตาที่แขวนอยู่ในรถเอียงทำมุม 30 องศา กับแนวดิ่ง ความเร็วของรถขณะนั้น มีค่าเท่าไร
   12 เมตร/วินาที
   23 เมตร/วินาที
   34 เมตร/วินาที
   43 เมตร/วินาที


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล