วิชา ฟิสิกส์ (รหัส ว 4529) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุแนววงกลมในระนาบดิ่ง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สถาพร จันทร์ไทย โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เชือกเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร ผูกลูกตุ้ม มวล 0.4 กิโลกรัม ที่ปลายข้างหนึ่ง ถ้าจับปลายเชือกอีกข้างหนึ่ง แล้วแกว่งให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบดิ่ง ด้วยอัตราเร็วคงตัว 10 เมตร/วินาที จงหาแรงดึงในเส้นเชือกที่จุดตำสุด มีค่าเท่าไร
   10 นิวตัน
   16 นิวตัน
   24 นิวตัน
   42 นิวตัน

ข้อที่ 2)
จากโจทย์ข้อ 1 จงหาแรงดึงในเส้นเชือกที่จุดสูงสุด มีค่าเท่าไร
   10 นิวตัน
   16 นิวตัน
   24 นิวตัน
   42 นิวตัน

ข้อที่ 3)
รางเหล็กวงกลม รัศมี 2.5 เมตร ตั้งอยู่ในแนวดิ่ง วัตถุก้อนหนึ่ง เริ่มต้นเคลื่อนที่ จากตำแหน่งตำสุดของราง ด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่ง ทำให้วัตถุนี้เคลื่อนที่ตามรางวงกลมในแนวดิ่งได้สมบูนณ์ โดยไม่ตกลงมา จงหาว่า ความเร็ว ณ ตำแหน่งเริ่มต้นที่จุดตำสุด มีค่าเท่าไร
   5.00 เมตร/วินาที
   7.50 เมตร/วินาที
   11.18 เมตร/วินาที
   15.00 เมตร/วินาที

ข้อที่ 4)
จากโจทย์ข้อ 3 จงหา ความเร็ว ณ ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่ มีค่าเท่าไร
   5.00 เมตร/วินาที
   7.50 เมตร/วินาที
   11.18 เมตร/วินาที
   15.00 เมตร/วินาที

ข้อที่ 5)
วัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม ผูกติดกับเชือกยาว 1 เมตร แล้วแกว่งเป็นวงกลมระนาบดิ่ง จงหาแรงดึงในเส้นเชือก มีค่าเท่าไร เมื่อเชือกทำมุม 60 องศา กับแนวดิ่ง นับจากตำแหน่งตำสุดของวิถีทางโคจรของวัตถุ ถ้าขณะนั้น มีอัตราเร็ว ณ ตำแหน่งนั้น เป็น 3 เมตร/วินาที
   5 นิวตัน
   6 นิวตัน
   7 นิวตัน
   8 นิวตัน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล