วิชา ฟิสิกส์ (รหัส ว 4529) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่แบบใด
   แนวเส้นตรง
   แนวโค้งพาราโบลา
   แนววงกลม
   แนวโค้งไฮเปอร์โบลา

ข้อที่ 2)
แรงที่กระทำต่อวัตถุ ภายหลังจากเริ่มเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือแรงในข้อใด
   แรงดึงดูดระหว่างมวล
   แรงสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่
   แรงโน้มถ่วงของโลก
   แรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ข้อที่ 3)
วัตถุที่ตกแบบเสรีกับวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ จากที่ระดับความสูงเท่ากัน ข้อใดถูกต้อง
   เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของทั้งสองกรณ๊ ไม่เท่ากัน
   เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของทั้งสองกรณี เท่ากันเสมอ
   ความเร่งของการเคลื่อนที่ของทั้งสองกรณี เท่ากันเสมอ
   ความเร็วต้นของการเคลื่อนที่ของทั้งสองกรณี เท่ากันเสมอ

ข้อที่ 4)
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ความเร็วในแนวระดับมีค่าคงที่
ข. ความเร็วต้นในแนวดิ่ง มีค่าเป็นศูนย์
ค. ความเร็วต้นในแนวระดับมีค่าคงที่ แต่ขึ้นอยู่กับแรงที่กระทำต่อโพรเจกไทล์
ง. ความเร่งในแนวระดับเป็นศูนย์ แต่ความเร่งในแนวดิ่ง มีค่าคงที่ เท่ากับ g
ข้อใด เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

   ข้อ ก. และ ข.
   ข้อ ข. และ ค.
   ข้อ ค. และ ง.
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจกไทล์ มีลักษณะดังข้อใด
ก. แนวการเคลื่อนที่ มีทั้งในแนวดิ่งและในแนวระดับ พร้อม ๆ กัน
ข. การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้ความเร่ง g กับเวลา t
ค. ความเร็วต้นในแนวระดับที่มีค่ามากกว่าศูนย์ และมีค่าคงตัว ตลอดการเคื่อนที่
ง. เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ตามแนวโค้งพาราโบลา จะมีค่ามากกว่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
ข้อที่ถูกต้องคือข้อใด

   ข้อ ก. และ ข.
   ข้อ ข. และ ค.
   ข้อ ค. และ ง.
   ข้อ ก. ข. และ ค.


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล