คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ธาตุและสารประกอบ จัดอยู่ในหมวดใด

  ก. สารละลาย
  ข. สารบริสุทธิ์
  ค.
  ง.   สารแขวนลอย

2. ธาตุและสารประกอบ คือข้อใด
  ก. ก้อนหิน  เกลือ
  ข.
  ค.
  ง.   ทองคำ  น้ำ

3. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของธาตุและสารประกอบ

  ก. เป็นสารเนื้อเดียว
  ข.
  ค.
  ง.   มีอัตราส่วนขององค์ประกอบที่สม่ำเสมอ

 Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล