เนื้อหา เรื่อง ตัวต้านทาน ประกอบด้วยหัวข้อ
 
หลักการเบื้องต้น
ชนิดของตัวต้านทาน
หน่วยของความต้านทาน
การอ่านค่าความต้านทาน
การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน
 
 
หลักการเบื้องต้น
 

ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า นิยมนำมาประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ตัวอย่างเช่นวงจรเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ เป็นต้น ตัวต้านทานที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้า ทำหน้าที่ลดแรงดัน และจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ตัวต้านทานมีรูปแบบและขนาดแตกต่างกันตามลักษณะของการใช้งาน นอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นชนิดค่าคงที่และชนิดปรับค่าได้
ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อทำให้กระแสและแรงดันภายในวงจรได้ขนาดตามที่ต้องการ สัญลักษณ์ของตัวต้านทานที่ใช้ในการเขียนวงจรมีอยู่หลายแบบดังแสดงในรูปที่ 1

 
 
รูปที่ 1 แสดงสัญลักษณ์ของตัวต้านทาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I กลับสู่เมนูด้านบน I หน้าต่อไป
 
 
 
ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล