กราฟเส้นตรง 
กราฟพาราโบลา 
กราฟไฮเปอร์โบลา 

 

กราฟเส้นตรง

               กราฟเส้นตรง  เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นของ  x  และ  y  คือ  x และ y มี กำลังหนึ่งทั้งคู่  ตัวอย่าง เช่น

        1.               

                                             y       =     mx
                                             m   เป็นค่าคงที่ถูกกำหนดโดยมุม     ระหว่างเส้นกราฟกับแกนนอน   โดย   m  =   tan  และ  m
                                             เรียกกว่า  ความชัน (Slope)  ของเส้นกราฟ

       2.               

                                             จากกราฟ              y     =    mx  +   c   
                                                           เมื่อ   m    เป็นความชัน  มีค่าเท่ากับ   
                                                                        c      เป็นค่าคงตัวมีขนาดเท่ากับระยะที่เส้นกราฟตัดแกน y  
                                             จากรูป  (ก)           c  =  v     ส่วนรูป (ข)   c  =  -b

red_spot.gif

จัดทำโดย ครูอรพิน  สีแก้ว
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Oraphin Seekaew. All rights reserved.

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล