วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 10 ข้อ
โดย คุณครู สุลักษณ์ มูลจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ขั้วแม่เหล็กคือบริเวณใดของแม่เหล็ก
   ปลายทั้งสองของแท่งแม่เหล็ก
   ตรงกลางแท่งแม่เหล็ก
   ตลอดแท่งแม่เหล็ก
   จากกึ่งกลางถึงปลายแต่ละข้าง

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นแรงกระทำที่เกิดจากแท่งแม่เหล็ก
   แรงดดูและแรงต้าน
   แรงดูดและแรงดึง
   แรงดูดและแรงผลัก
   แรงดันและแรงต้าน

ข้อที่ 3)
ข้อใดแสดงว่าโลกมีสนามแม่เหล็ก
   น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
   ดาวเหนืออยู่ทางทิศเหนือเสมอ
   ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
   เข็มทิศวางตัวในแนวเหนือใต้

ข้อที่ 4)
บริเวณใดของแท่งแม่เหล็กมีความเข็มของสนามแม่เหล็กมากที่สุด
   ปลายทั้งสองของแท่งแม่เหล็ก
   ตรงกลางแท่งแม่เหล็ก
   รอบๆแท่งแม่เหล็ก
   จากกึ่งกลางถึงปลายแต่ละข้าง

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นทิศของเส้นแรงแม่เหล็ก
   ภายนอกพุ่งออกจากขั้วใต้ไปยังขั้วเหนือ
   ภายนอกพุ่งออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้
   ภายในพุ่งออกจากกึ่งกลางไปยังปลายทั้งสอง
   ภายในพุ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วยังใต

ข้อที่ 6)
ตำแหน่งที่สนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กหักล้างกันจนได้สนามลัพท์เป็นศูนย์เรียกว่าอะไร
   จุดอิ่มตัว
   จุดศูนย์กลาง
   จุดสะเทิน
   จุดพังทะลาย

ข้อที่ 7)
จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่ตั้งฉาก เรียกว่าอะไร
   ความเข้มสนามแม่เหล็ก
   ความเข้มสนามไฟฟ้า
   สนามแม่เหล็กอิ่มตัว
   สนามไฟฟ้าอิ่มตัว

ข้อที่ 8)
กล่องสี่เหลี่ยมแต่ละด้านมีพื้นที่ 0.10 ตารางเมตร วางอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 5 เทสลา มีทิศของสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับระนาบ ของกล่องด้านใดด้านหนึ่ง ฟลักซ์สนามแม่เหล็กที่ผ่านกล่องนี้ คือ เท่าไร
   0 เวเบอร์
   0.5 เวเบอร์
   1.0 เวเบอร์
   3 เวเบอร์

ข้อที่ 9)
เส้นที่เขียนแทนแรงที่แม่เหล็กแผ่ออกมาเรียกว่าอะไร
   เส้นรุ่งเส้นแวง
   เส้นรังสีแม่เหล็ก
   เส้นแรงแม่เหล็ก
   วงจรแม่เหล็ก

ข้อที่ 10)
สนามแม่เหล็กขนาด 0.04 เทสลา พุ่งลงบนพื้นโต๊ะสี่เหลี่ยมกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร ในแนวทำมุม 60 องศากับแนวดิ่ง จงหาฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านโต๊ะตัวนี้มีค่าเท่าใด
   12 เวเบอร์
   6 เวเบอร์
   .003 เวเบอร์
   .006 เวเบอร์


วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล