สมบัติของเส้นแรงแม่เหล็ก

1.
ภายในแท่งแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กมีทิศจากขั้วใต้ไปยังขั้วเหนือ
 
ภายนอก แท่งแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็ก มีทิศจากขั้วเหนือไปยังขั้วเใต้
2.
เส้นแรงแม่เหล็กจะหนาแน่นบรเวณขั้วแม่เหล็ก
3.
เส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตัดกัน
4.
เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเดียวกันจะเบนออกจากกัน

 

 

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล