เส้นแรงแม่เหล็ก

       ถ้าใช้ดินสอลากเส้นต่อจุดการวางตัวของเข็มทิศ ตามแนวที่ขั้วเหนือของเข็มทิศชี้ไปจะได้เส้นสมมติซี่งแทนทิศของแรงที่กระทำต่อขั้วเหนือของแม่เหล็ก เรียกว่า เส้นแรงแม่เหล็ก
 
เส้นแรงแม่เหล็ก เป็นเส้นสมมติ แสดงทิศทางของแรงแม่เหล็ก โดยมีทิศทางของ เส้นแรงแม่เหล็ก คือ
1. ภายในแท่งแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กมีทิศพุ่งจากขั้วใต้ไปยังขั้วเหนือ
2. ภายนอกแท่งแม่เหล็ก เส้นแรง แม่เหล็กมีทิศพุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล