ตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดแรงกระทำต่อลวดตัวนำนั้น ถ้านำลวดตัวนำสองเส้น

มาวางขนานกันแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ลวดตัวนำจะอยู่ในสนามแม่เหล็กซึ่งกันและกัน จะเกิดแรงขึ้นระหว่างลวดตัวนำทั้สอง

 

 

 

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล