ในปัจจุบันมีการนำแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ในงานด้านต่างๆ มากมาย เช่น ใช้การควบคุมการเคลื่อนที่

ของอิเล็กตรอนในหลอดภาพของโทรทัศน์ ใช้ควบคุมการทำงานของสวิตซ์รีเลย์ และสวิตซ์ตัดวงจรแบบ

อัตโนมัติใช้ในการทำงานของกระดิ่งออดไฟฟ้า ใช้ในการทำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา เป็นต้น

หลักการทำงานของสวิตซ์รีเลย์ เมื่อสวิตซ์ s ปิดวงจร จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด A ทำให้

ขดลวด A กลายเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดูดแผ่น B มาติดกับขั้วโลหะ C ทำให้กระแสไฟฟ้าครบรอบ

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล