ขั้วแม่เหล็ก

ถ้านำแท่งแม่เหล็กไปดูดผงตะไบเหล็ก จะพบว่าผงตะไบเหล็กซึ่งเป็นสารแม่เหล็ก ถูกดูดติดกับส่วนต่างๆ ของแท่งแม่เหล็กด้วยปริมาณที่มากน้อยต่างกัน เมื่อพิจารณาแนวของผงตะไบเหล็กที่ถูกดูดเสมือนกับว่าแรงที่กระทำกับผงตะไบเหล็กมาจากบริเวณหนึ่งในแท่งแม่เหล็ก และอยู่ใกล้ปลายแท่งแม่เหล็ก บริเวฯดังกล่าวนี้เรียกว่า ขั้วแม่เหล็ก

แม่เหล็ก มี 2 ขั้ว คือ

1. ขั้วเหนือ ( North pole : N )

2. ขั้วใต้ ( South pole : S )

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล