เเม่เหล็กโลก

 

เมื่อวางเข็มทิศไว้ ณ ที่ต่าง ๆบนผิวโลก เข็มทิศจะวางตัวในแนวเหนือใต้ จากการสำรวจทำให้ ทราบว่าแนวการเรียงตัวของเข็มทิศ จะมีทิศเปลี่ยนไปตามตำแหน่งต่างๆ และมีทิศพุ่งเข้าสู่ผิวโลกที่ บริเวณหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์ และอีกบริเวณหนึ่งที่ขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์ เสมือนว่า มีแม่เหล็กที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกอยู่ภายในโลก เนื่องจากเราเรียกปลายเข็มทิศที่ชี้เข้าไปทางทิศ เหนือว่า ขั้วเหนือ และ ปลายเข็มทิศที่ชี้เข้าไปทางทิศใต้ว่า ขั้วใต้ ฉะนั้นปลายขั้วเหนือของแม่เหล็กโลก ควรจะอยู่ในบริเวณขั้วโลกใต้ และปลายขั้วใต้ของแม่เหล็กโลกควรจะอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือ

 

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล