แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic )

1. แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

2. แรงที่ทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก

3. แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในสนามแม่เหล็ก

4. สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำ

5. แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

6. แรงที่กระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เล็ก

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล