กิจกรรมการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ผ่านรูวงกลม


            จุดประสงค์ 
                       เพื่อศึกษาภาพการเลี้ยวเบนของลำแสงเลเซอร์  เมื่อผ่านรูวงกลมเล็ก ๆ

            อุปกรณ์การทดลอง  
                          เลเซอร์ไดโอด
                          กระดาษถ่ายเอกสาร
                          เข็มเย็บผ้า
                          กระดาษขาว  หรือกระดาษสีอ่อน (ห้ามใช้กระดาษสีดำหรือกระดาษสีเข้ม)  ใช้เป็นฉากรับภาพ

          วิธีทำ
                          
ใชเข็มเย็บผ้าเจาะรูกระดาษถ่ายเอกสาร 1 รู  ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 0.2 มิลลิเมตร   แล้วจัดอุปกรณ์ ดังรูป  จากนั้นฉายเลเซอร์ผ่านรูวงกลมเล็ก ๆ บนกระดาษถ่ายเอกสาร   แล้วศึกษาภาพที่ปรากฏบนฉาก

          ภาพการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ผ่านรูวงกลมเล็กๆ มีลักษณะอย่างไร...
      
    ระยะระหว่างเลเซอร์กับรูวงกลมเล็กๆ มีผลต่อภาพที่ปรากฏบนฉากหรือไม่  อย่างไร
      
    ระยะระหว่างรูวงกลมเล็กๆ กับฉากมีผลต่อภาพที่ปรากฏบนฉากหรือไม่  อย่างไร

                         แสงเลเซอร์เมื่อผ่านรูวงกลมเล็ก ๆ  ทำให้เกิดภาพบนฉากเป็นวงสว่างและวงมืดสลับกัน  โดยตำแหน่งตรงกลางของภาพเป็นวงสว่าง  ดังรูป

ภาพการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์เมื่อผ่านช่องวงกลมเล็ก

                    ภาพการเลี้ยวเบนจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่   ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างช่องวงกลมเล็กๆ กับฉาก   ถ้าระยะดังกล่าวห่างกันมากขึ้น  ภาพที่ปรากฏบนฉากก็จะใหญ่ขึ้น

<<ย้อนกลับ


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล