+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


การหักเหของคลื่น(Refraction)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทำการทดลองเกี่ยวกับการหักเหของคลื่นผิวน้ำ และอธิบายความหมายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
    ของการหักเหของคลื่น
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบ ไซน์ของมุมหักเห อัตราเร็วของคลื่นตกกระทบ
    และอัตราเร็วของคลื่นหักเห และนำความสัมพันธ์นี้ไปแก้ปัญหาที่กำหนดได้


การหักเหของคลื่น(Refraction)

[49] รูปที่ 32 การหักเหของคลื่นผิวน้ำ

   คือปรากฏการณ์ที่คลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ตรงบริเวณผิวรอยต่อของตัวกลางทั้งสอง
โดยที่มีความถี่ของคลื่นคงเดิม แต่อัตราเร็ว และความยาวคลื่นเปลี่ยนไป
ในที่นี้เราจะศึกษาคลื่นน้ำ
ถ้าหากเราสร้างคลื่นต่อเนื่องที่เป็นคลื่นเส้นตรงเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณสอง
ซึ่งมีความลึกแตกต่างกัน

   ในน้ำลึกความเร็ว (v) และความยาวคลื่น()จะมากกว่าในน้ำตื้น

 

     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล