+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


สมบัติของคลื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทำการทดลองเกี่ยวกับการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ และการสรุปผลการทดลองเป็นกฎการสะท้อน
และการอธิบายความหมายพร้อมยกตัวอย่างของการสะท้อนของคลื่น


สมบัติของคลื่น
ไม่ว่าเป็นคลื่นชนิดใด จะสามารถแสดงคุณสมบัติที่สำคัญได้ 4 ประการ คือ
     1. การสะท้อน (Reflection) เป็นคุณสมบัติร่วมระหว่างอนุภาคและคลื่น
     2. การหักเห (Refraction) เป็นคุณสมบัติร่วมระหว่างอนุภาคและคลื่น
     3. การแทรกสอด (Interference) เป็นคุณสมบัติเฉพาะของคลื่น
     4. การเลี้ยวเบน (Diffraction) เป็นคุณสมบัติเฉพาะของคลื่น
คลื่นบางชนิดยังสามารถแสดงคุณสมบัติด้านอื่นๆได้อีกด้วยเช่นการโพลาไรเซชันของคลื่นตามขวาง
การกระเจิงเป็นต้น

การสะท้อนของคลื่น(Reflection)
เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปสุดเขตของตัวกลาง หรือไปถึงแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกับตัวกลาง
ใหม่คลื่นนั้นจะสามารถสะท้อนกลับมาสู่ตัวกลางเดิม เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการสะท้อน

การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก
เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลในเส้นเชือกเคลื่อนที่ไปตามเส้นเชือก กระทบผิวรอยต่อซึ่งเป็นปลายอิสระ (free end)
หรือปลายตรึง (fixed end) คลื่นในเส้นเชือกจะสะท้อนกลับดังรูป

[30] รูปที่ 22 แสดงการสะท้อนของคลื่นแบบปลายอิสระ

[29] รูปที่ 23 แสดงการสะท้อนของคลื่นแบบปลายตรึง

   - การสะท้อนคลื่นในเชือกปลายอิสระ คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงกัน
                  - การสะท้อนคลื่นในเชือกปลายตรึง คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงข้ามกัน

      

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล