วิธีการเรียน
  + เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


วิธีการเรียน

 

ผู้เรียนไม่ต้องสมัครสมาชิกสามารถเข้าเรียนได้เลย

ขั้นตอนในการเรียน
ผู้เรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้
ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน
ศึกษาเนื้อหาของบทเรียน
ทำใบงานให้ครบเนื้อหา
ทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความรู้หลังเรียน
 ทบทวนเนื้อหาอีก หากยังไม่เข้าใจ


 

     

     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล