ผู้จัดทำ
  + เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


ผู้จัดทำ

      นายสนิท แก้วหนองแสง
ครู
การศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์

โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

สพท.นม. เขต 7


     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล