โครงสร้างของโลหะ

นำมาจาก

http://www.thaiengineering.com  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์