สเปตรัมของแสง

     แสงอาทิตย์เป็นพลังงานเรียกว่า "กัมมันตภาพรังสี " หรือพลังงานที่เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า เดินทางจากที่หนึ่ง คล้ายกับการเคลื่อนที่คลื่นน้ำ ระยะทางระหว่างยอด 2 ยอด เรียกว่า ความยาวคลื่น อัตราที่เต็มของความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทราบจาก เสปคตรัมของแม่เหล็กไฟฟ้า อะไรเป็นแสงที่เราสามารถมองเห็นได้ ความยาวคลื่นตาของเรา ที่เห็นจะมีสีที่แตกต่างกันเป็นเพียงหน้าที่เล็ก ๆน้อย ของสเปคตรัม ปฏิกิริยาการใช้แสงของระบบการสังเคราะห์ด้วยแสง ใช้ความยาวคลื่นหรือสีของแสงที่เห็นได้

นักเรียนเลื่อนเมาส์จะเกิดระยะความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน
ลองทำดู

นำมาจาก   http://www.mmv.ac.th/webbio/Site_06/Index.html
 

      ที่พวกเราเห็นสีเขียวก็เพราะว่า รงควัตถุ b ดูดกลืนแสงสีน้ำเงินและสีส้ม พวกเราไม่เห็นการดูดกลืนแสงสี เมื่อพวกเรามองดู พวกเราเห็นความยาวคลื่นสีเขียว


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์