A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Radio Telescope (เรดิโอ-เทเลสโคป)


          เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมและบันทึกคลื่นวิทยุจากอวกาศ รูปแบบพื้นฐานจะเป็นจานขนาดใหญ่ มีทรงโค้ง แบบพาราโบล่า คล้ายกับจานรับสัญญาณ ดาวเทียมที่ใช้ตามบ้าน แต่มีขนาดใหญ่กว่า โดยทั่วไปจะมีขนาดตั้งแต่ 100 เมตร หรือ 330 ฟุตขึ้นไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในการรับสัญญาณ ที่อ่อนๆ จากอวกาศไกลโพ้นได้ดีขึ้น เช่นจานรับสัญญาณที่ Jodrell Bank เป็นจานรับสัญญาณขนาด 76 เมตร แต่มีความไวที่จะจับสัญญาณที่อ่อน เพียง 1 ใน 100 ล้านล้านวัตต์ได้

Radiant (เร-เดียท) จุดที่เสมือนว่าดาวตกได้แพร่กระจ่ายมาจากแหล่งนั้นบนท้องฟ้า

Radiant Drift (เร-เดียท-ดริฟท) เป็นการเคลื่อนที่ของตำแหน่ง radiant ของฝนดาวตก เมื่อเทียบกับดาวที่เป็นฉากหลัง  เกิดขึ้นจากที่โลก เคลื่อนที่ผ่านแนวของฝนดาวตกนั้นๆ

Redshift 
(เรด-ชิท) สัญญาลักษ์ z  เป็นปรากฏการณ์ Doppler effect  ทางดาราศาสตร์ เมื่อแหล่งกำเนิดแสงอย่างดาวฤกษ์ เคลื่อนที่ออกจากโลก ความยาวคลื่นของแสงจะยืดตัวยาวขึ้น ความถี่ของแสงจะเลื่อน (shifted) ไปทางด้านสีแดงของเส้นสเปคตรัม สังเกตได้จากแถบสเปคตรัม ดูดกลืนจะเลื่อนไปทางสีแดง (redshift) โดยผลต่างของความถี่ที่เปลี่ยนไป สามารถคำนวนมา เป็นความเร็วที่เคลื่อนที่ออกไปได้ 
          ตัวอย่างเช่น  วัตถุหนึ่งมีค่า redshift (z) เท่ากับ 0.1 หมายความว่า ความยาวคลื่นยืดออกไป 10% เราสามารถหาความเร็ว ได้จาก v= z  X c เมื่อ c  คือความเร็วแสง
          จากทฤษฎีสัมพัทธ์ภาพของไอนสไตด์กล่าวว่า ไม่มีวัตถุใดเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสง ดังนั้นค่า redshift(z) = 2 ไม่ได้หมายคความว่า มีความเร็ว2เท่าของความเร็วแสง แต่จะมีค่าเท่ากับ 80%ของความเร็วแสง และ redshift = 4 มีค่าเท่ากับ 92%ของความเร็ว  และค่า redshift สูงสุดที่พบในปัจจุบัน เมื่อ ปี 1999 เป็นของกาแลกซี่อันหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 5.6  ปัจจุบันเราพบว่ากาแลกซี่ต่างๆกำลังคลื่อนตัวห่างจากโลกไป ทำให้เกิด ทฤษฏีจักรวาลกำลังขยายตัว
Right Ascention (ไรท์แอสเซนชั่น) เรียกย่อๆ ว่า RA  (อาร์เอ) เป็นเส้นวงกลมชั่วโมง (Hour circle) บนทรงกลมท้องฟ้า (Celestial object) มีหน่วยบอกเป็น ชั่วโมงหน่วยย่อยเป็น นาที และ วินาที  ใช้ในการบอกพิกัดวัตถุท้องฟ้าในระบบเส้นศูนย์สูตร  โดยที่เส้น RA ที่ 0 ชั่วโมง อยู่ที่จุด vernal equinox  (อยู่ในกลุ่มดาวปลาคู่ในปัจจุบัน) และนับไปทางทิศตะวันออก หรือ ไปทางขวามือเมื่อเราหันหน้าเข้าหาทิศเหนือ มีค่าเป็น 1..2..3  ชั่วโมงไปเรื่อยจนครบรอบ 24 ชั่วโมง โดยเส้น RA แต่ละชั่วโมงจะมีระยะห่างเชิงมุม  15 องศา 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์