คลิกเพื่อดูภาพ  7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก     


สวนลอยกรุงบาบิโลน

   สวนลอยกรุงบาบิโลนแห่งนี้เป็ฯที่สร้างขึ้นเหนือพื้นที่กึ่งทะเลทราย ก่อสูงซ้อนกันเป็นชั้นๆ สูงถึง 100 ฟุต แต่ละชั้นปลูกไม้ดอก ไม้ใบนานาชนิดไว้สวยงามมาก อีกทั้งมีน้ำตกและมีการชลประทานด้วย
   สวนลอยกรุงบาบิโลน มีอายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว อยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติส พระเจ้าเนบูชาค์ เนซซาร์ โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนอิริยาบทของพระองค์ และพระมเหสี
   กล่าวกันว่า ยุคพระเจ้าเนบูชาค์ เซซาร์ เป็นยุคกรุงบาบิโลนรุ่งเรืองสุดขีด พระองค์ได้ขยายเขตพระนครออกไป ได้ตกแต่งพระราชวัง โบสถ์วิหาร สร้างกำแพง และประตูเมือง ให้ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งและสวยงามที่สุด
   น่าเสียดายที่สวนย่อมมหัศจรรย์แห่งนี้ ปัจจุบันพังทลายสูญสิ้น ไม่หลงเหลือแม้แต่ซากให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็น จะปรากฏอยู่เพียงชื่อและกิตติศัพท์แห่งความยิ่งใหญ่ในอดีตเท่านั้น
   กรุงบาบิโลน ปัจจุบันรวมเข้ากับอีรัค ซึ่งประกอบด้วย อัศซีเรีย และแคลเดีย มีเมืองหลวงชื่อกรุงแบกแดด
   ชาวบาบิโลน เป็นผู้สนใจดาราศาสตร์เป็นพิเศษ ปฏิทินที่กำหนดว่า ปีหนึ่งมี 12 เดือน ซึ่งใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นความคิดของชาวบาบิโลน นี่เอง และที่นี่ยังจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคต้น

 


 


 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์