เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

นิวเคลียร์ เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าหลายแห่งในโลกกว่า 40 ปี แม้ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่า
อีกทั้งต้องมีภาระจัดการกากกัมมันตรังสี และการรื้อถอนโรงไฟฟ้าเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว แต่ยังมีข้อได้เปรียบใน
เรื่องต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ถูกกว่าไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อ
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งได้
แก่ มลภาวะต่างๆ เช่นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกโซด์
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ถ่านหิน อีกทั้งเชื้อเพลิง
ฟอสซิลเริ่มมีข้อจำกัด กล่าวคือ ถ่านหินมีพอใช้
ประมาณ 200 ปี น้ำมัน 45 ปี ก๊าซธรรมชาติ 67 ปี
และหากยังมีการเร่งรัดนำมาใช้เช่นปัจจุบันก็จะ
หมดไปอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท

เชื้อเพลิง เมกะจูลย์/กิโลกรัม
ไม้ฟ้น 16
ถ่านหิน 24 - 30
ก๊าซธรรมชาติ 39
น้ำมัน 45 - 46
ยูเรเนียม (ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ) 440,000
ปฏิกิริยาแตกตัว (fission) จากยูเรเนียม ให้กำเนิดพลังงานอย่างมหาศาลและใช้ปริมาณน้อยกว่า
กล่าวคือในเชื้อเพลิงปริมาณ 1 กิโลกรัมเท่ากัน ยูเรเนียมธรรมชาติจะให้พลังงานความร้อนมากกว่า
ถ่านหินประมาณ 2 หมื่นเท่า นอกจากนี้ยังมีแหล่งแร่ยูเรเนียมกระจายอยู่ทั่วโลก มีผู้ผลิตและจำหน่าย
มากราย การขนส่งสะดวก ราคาถูกกว่าและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนัก

นิวเคลียร์ 1 - ฝังเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วโดยตรง      นิวเคลียร์ 2 - สกัดเชื้อเพลิงฯ ก่อนฝังเก็บกาก

ต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ต่ำกว่าถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ส่วน
และต่ำกว่าก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 1
ใน 4 ถึง 5 ส่วน
ต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
รวมถึงขบวนการผลิตและการจัดการ
กากกัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
โดยการฝังเก็บโดยตรงหรือนำมาสกัด
เอายูเรเนียมที่เหลืออยู่และพลูโตเนียม
ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาฟิซซัน ออกมา
ประกอบเป็นเชื้อเพลิงใหม่ โดยแยก
ส่วนที่ไม่ต้องการหรือกาก นำไปฝัง
เก็บ เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงใช้แล้ว
ถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จะต่ำกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่เงินลงทุนในการก่อสร้าง
จะสูงกว่า เนื่องจากต้องมาตรการความปลอดภัยในส่วนของการออกแบบ การติดตั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยต่างๆ
OECD ได้ประมาณค่าพิสัยเฉลี่ยของเงินลงทุนของโรงไฟฟ้าต่างๆ ในแต่ละประเทศไว้ดังนี้ โรง
ไฟฟ้านิวเคลียร์ อยู่ระหว่าง 1,277-2,566 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์   โรงไฟฟ้าถ่านหิน 772-2,678
ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 402-1,514 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์และได้
วิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าต่างๆในกลุ่มสมาชิก โดยใช้อัตราส่วน
ลดของมูลค่าสินทรัพย์ (Discount rate) ที่ร้อยละ 5 ซึ่งพบว่า ใน 7 ประเทศจาก 13 ประเทศ
เห็นควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าใน พ.ศ. 2553

(OECD - Organization for Economic Co-operation Development - องค์การความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ)


อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย
โดยเฉลี่ยจะถูกกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
แบบอื่นๆ เนื่องจากต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิง
ที่ต่ำกว่า และใช้ปริมาณน้อยกว่า
หากมีการเปลี่ยนแปลงราคายูเรเนียมสูงขึ้นา
หนึ่งเท่ตัว จะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า คือค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน พัฒนาบุคลากร ค่าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ค่าดำเนินการเดินเครื่องและบำรุงรักษา รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการ
รื้อถอนโรงไฟฟ้า เมื่อหมดอายุใช้งานแล้ว

เปรียบเทียบการคาดการณ์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ระหว่าง พ.ศ. 2548-2553
  นิวเคลียร์ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
ฝรั่งเศส 3.22 4.64 4.74
รัสเซีย 2.69 4.63 3.54
ญี่ปุ่น 5.75 5.58 7.91
เกาหลี 3.07 3.44 4.25
สเปน 4.10 4.22 4.79
สหรัฐอเมริกา 3.33 2.48 2.33 - 2.71
แคนาดา 2.47 - 2.96 2.92 3.00
จีน 2.54 - 3.08 3.18 -
เทียบจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าฐาน พ.ศ.2540
หน่วย : เซนต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ในอนาคต การออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะเป็นแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา
ในการขออนุญาตให้สั้นลง และขยายอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าได้ถึง 40 - 60 ปี การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์รุ่นใหม่ ใช้เวลาน้อยลง เช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ คาริวา-7 ขนาดกำลังผลิต 1,300
เมกะวัตต์ ของญี่ปุ่น ใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จเพียง 4 ปีกว่าเท่านั้น

ดัชนีสารบัญ     1      3   4   5    6   7   8   9   10

          

นำมาจาก   http://www.energythai.net/nuclear/  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์