ความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

การดำเนินงานเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะต้องเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy
Agency = IAEA) แห่งสหประชาชาติ นับตั้งแต่การ
เลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบ การก่อสร้างและติดตั้ง
การทดสอบ และทดลอง การเดินเครื่อง การบำรุงรักษา
จนกระทั่งการเปลี่ยนเชื้อเพลิง มาตรการความปลอดภัย
พัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานด้านความปลอดภัยแบบ
การป้องกันหลายชั้น
เริ่มตั้งแต่ คุณสมบัติประจำตัว เช่น ความเข้มข้นของเชื้อ
เพลิง (ยูเรเนียม-235) ต่ำ ปฏิกรณ์ได้รับการออกแบบให้
ทำงานได้ต่อเมื่อปฏิกริยาการแตกตัวคงที่หรือได้ดุลเท่านั้น

หากมีเหตุผิดปกติเช่นอุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์จะลดลงจนกระทั่งหยุดลงอย่างอัตโนมัติ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่ไม่สามารถระเบิดแบบเดียวกับ
ระเบิดปรมาณูได้

  นอกจากนั้นยังมีสิ่งปิดกั้นรังสีและอุปกรณ์
  อัตโนมัติต่างๆ เช่น

 • เม็ดเชื้อเพลิงซึ่ง อัดแน่นในรูปเซรามิก
  แท่งเชื้อเพลิง เครื่องปฏิกรณ์ และอาคาร
  คลุมปฏิกรณ์ ซึ่งมีหลายชั้น อุปกรณ์ควบคุม
  การผลิตพลังงาน ระบบระบายความร้อน
  ฉุกเฉินหลายชุด
 • การตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ
  อย่างสม่ำเสมอหากมีภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
  เช่น พายุไต้ฝุ่น น้ำท่วม แผ่นดินไหวรุนแรง
  หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น เครื่องบินชน
  ระบบอัตโนมัติจะหยุดการเดินเครื่องทันที
 • การสรรหาบุคลากรอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะ
  เจ้าหน้าที่เดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะ
  ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IAEA
  และต้องสอบใหม่ทุก 3 ปี
รูปแสดงระดับชั้นสิ่งปิดกั้นรังสีเพื่อป้องกันอันตราย

ดัชนีสารบัญ     1      3   4   5    6   7   8   9   10

          

นำมาจาก   http://www.energythai.net/nuclear/  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์