สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟ้าโดยไม่มีเขม่า ควัน หรือก๊าซต่างๆ ที่ทำให้
อากาศเสีย หรือเกิดฝนกรด และภาวะเรือนกระจก
เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง สิ่งที่ปลดปล่อย
ออกมาได้แก่รังสี และปริมาณความร้อน ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด
ตามกฏเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดให้อุณหภูมิของน้ำที่
เข้าไปรับความร้อนออกจากเครื่องควบแน่น เมื่อวัด
ณ จุดที่ระบาย ต้องไม่สูงเกินกว่า 10 องศาเซลเซียส
เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดอื่นๆ
ปริมาณ CO2 ที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ต่อปี
ปริมาณ SO2 ที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ต่อปี
ในหนึ่งปีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ จะมีรังสีออกมาเล็กน้อยหรือประมาณ 0.006 คูรี
มีกากกัมมันตรังสีต่ำ 300 - 1,000 ลูกบาศก์เมตร
และกากกัมมันตรังสีสูง 2 - 5 ลูกบาศก์เมตร

ดัชนีสารบัญ     1      3   4   5    6   7   8   9   10

          

นำมาจาก   http://www.energythai.net/nuclear/  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์