รังสี

รังสีคือพลังงานที่เปล่งหรือแผ่ออกมาในรูป
ของคลื่น หรืออนุภาค เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วใน
สิ่งแวดล้อม มีหลายชนิดได้แก่
รังสีคอสมิค รังสีอัลตราไวโอเลท รังสีอินฟราเรด
รังสีเอกซ์ รังสีอัลฟา รังสีเบตา รังสีแกมมา
และรังสีนิวตรอน
มนุษย์ได้รับรังสีตลอดเวลาทั้งจากธรรมชาติ
และจากสิ่งประดิษฐ์ โดยทั่วไปคนเรามีโอกาส
ได้รับรังสีทั้งจากธรรมชาติและจากสิ่งประดิษฐ์
ประมาณ 2.2 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
ชนิดของรังสีและการทะลุทะลวง


จากข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการ ป้องกันอันตรายจากรังสีระหว่างประเทศ
(ICRP - International Commission on Radiological Protection)
กำหนดให้ประชาชนทั่วไป รับรังสีได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในปริมาณไม่เกิน 5 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีรับได้ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี


ถ้าจะปรากฏอาการผิดปกติ จะต้องได้รับปริมาณ
รังสีเกิน 250 มิลลิซีเวิร์ต หากร่างกายได้รับรังสี
ปริมาณมากๆในครั้งเดียวตั้งแต่ 1 ซีเวิร์ต ขึ้นไป
( 1 ซีเวิร์ต = 1,000 มิลลิซีเวิร์ต )
จึงจะเกิดความเจ็บป่วย ซึ่งมีอาการเช่นเดียวกับ
อาการของโรค เช่น อาเจียน อุจจาระร่วง มีไข้
เบื่ออาหาร เป็นต้น

จากสถิติ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA) รังสีที่มาจากอุตสาหกรรมนิวเคลียร์
ทั่วโลก มีเพียงร้อยละ 0.15 ของรังสีรวมจากแหล่ง
ต่างๆ

 

 

 

แหล่งรังสีที่มนุษย์ได้รับในชีวิตประจำวัน (มิลลิซีเวิร์ต/ปี)

จากคุณสมบัติพิเศษของรังสี มนุษย์ได้ผลิตสารที่แผ่ รังสีขึ้น และนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ ทั้งในการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการศึกษาวิจัย ต่างๆ ปัจจุบันสามารถผลิตสารที่แผ่รังสีได้มากกว่า 500 ชนิด

ดัชนีสารบัญ     1      3   4   5    6   7   8   9   10

          

นำมาจาก   http://www.energythai.net/nuclear/  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์