ควบคุมเตาปฏิกรณ์ด้วยตนเอง

    ผู้ที่อยู่ในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์  สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆผ่านเวบไซด์นี้ได้  ทดลองดูว่า  คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างไร   เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

Note: You need a Java-compatible browser, such as Netscape Navigator 2.0 (or later) and Microsoft Internet Explorer 2.0 (or later), to see the power plant. (Use security mode "applet host" in HotJava. Make sure the Java language is enabled in Netscape.) If you are using a conventional WWW browser, you can click here to get a picture of what you are missing.

   คำแนะนำอย่างย่อ   ให้ใช้ปุ่ม  1-3  จำลองเหตุการณ์เป็นลำดับ (แต่เป็นเหตุการณ์ต่างกัน)    ส่วนปุ่ม Randomize  เมื่อกดแล้วเหตุการณ์จะไม่เป็นไปตามลำดับ  

   ให้คุณทดลองกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง หลังจากนั้นคุณต้องควบคุมเหตุการณ์โดยการปรับวาวล์ และ ปั๊ม ด้วยการคลิกเมาส์  โดยคุณสามารถเคลื่อนแท่งเชื้อเพลิงให้ขึ้นหรือลงได้  เพื่อเพิ่มความร้อน (ขณะที่ลง )  และลดความร้อน (ขณะที่ยกขึ้น)

ใบบันทึกผลการทดลอง

ลำดับที่

ลำดับ (บอกเรื่องราว เหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น การระเบิด   ระดับน้ำ  ความดัน  เลื่อนแท่งเชื้อเพลิง   รวมทั้งการปรับวาวล์และปั๊ม )
1 หลังจากที่กดปุ่ม Sequence 1   ปั๊ม  wv1 หมุนด้วยความเร็วรอบ  1400  รอบต่อนาที   ป้อนน้ำให้กับเตาปฏิกรณ์   ความดันในเตา  287  บาร์   ถังพักน้ำ  40  บาร์   เหตุการณ์ปกติ
2 วินาที  กังหันน้ำระเบิดอย่างแรง  ความดันในถังพักน้ำลดลงเป็น 0 bar  จากนั้น _______
3  
4  
5  

เหตุการณ์ที่

ลำดับ (บอกเรื่องราว เหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น การระเบิด   ระดับน้ำ  ความดัน  เลื่อนแท่งเชื้อเพลิง   รวมทั้งการปรับวาวล์และปั๊ม )
1  
2  
3  
4  
5  

เหตุการณ์ที่

ลำดับ (บอกเรื่องราว เหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น การระเบิด   ระดับน้ำ  ความดัน  เลื่อนแท่งเชื้อเพลิง   รวมทั้งการปรับวาวล์และปั๊ม )
1  
2  
3  
4  
5  

เหตุการณ์แบบสุ่ม

ลำดับ (บอกเรื่องราว เหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น การระเบิด   ระดับน้ำ  ความดัน  เลื่อนแท่งเชื้อเพลิง   รวมทั้งการปรับวาวล์และปั๊ม )
1  
2  
3  
4  
5  

     สุดท้าย กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง  ให้ควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ให้ปรับวาวล์และปั๊ม   โดยการคลิกด้วยเมาส์  เปิด หรือปิด หรือจะเปิดและปิดเป็นจังหวะก็ได้  โดยคุณสามารถกำหนดได้ด้วยตนเอง 

ต้องไม่มีเครื่องหมาย   เกิดขึ้น 

     เมื่อการเคลื่อนไหวหยุดลงแล้ว  บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์ (บอกเรื่องราว เหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น การระเบิด   ระดับน้ำ  ความดัน  เลื่อนแท่งเชื้อเพลิง   รวมทั้งการปรับวาวล์และปั๊ม )
1  
2  
3  
4  
5  

ดัชนีสารบัญ     1      3   4   5    6   7   8   9   10

          

นำมาจาก   http://www.ida.liu.se/~her/npp/demo.html  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์