หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 ตารางธาตุกับประวัติของเมนดาลีฟ

        วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 

       ยุคเริ่มแรกจนถึงเมนดาลีฟ นักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตุความคล้ายคลึงกันทางสมบัติเคมีและสมบัติกายภาพของธาตุเป็นกลุ่มๆ และนำมาจัดเป็นตาราง ก่อนที่จะรู้จักเทอมต่างๆ เช่น พลังงานไอออไนเซชัน หรือแม้แต่ก่อนจะพบอิเล็กตรอนด้วย ผู้ที่น่าจะถือได้ว่าเป็นคนแรกที่พยายามจัดกลุ่มของธาตุที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันในรูปของการจัดตารางธาตุ ได้แก่ โยฮัน เดอเบไรเนอร์ (Johann Dobereiner)ในปี ค.ศ. 1817 เดอเบไรเนอร์ จัดธาตุเป็นหมู่ๆ ละ 3 ธาตุตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน เรียกว่า triads โดยธาตุตัวกลางจะมีน้ำหนักอะตอมเป็นค่าเฉลี่ยของน้ำหนักอะตอมของอีกสองธาตุที่เหลือ triads ของ เดอเบไรเนอร์ แสดงไว้เป็นตัวอย่าง

           แต่เมื่อนำหลักไตรภาคีธาตุนี้มาใช้กับกลุ่มธาตุอื่น เช่น Cu(63.6), Ag(108), Au(197) หรือ Zn(65.4), Cd(112.4), Hg(200.6) หรือ Ni(58.7), Pd(106.4), Pt(195.1) ซึ่งธาตุแต่ละกลุ่มนี้มีสมบัติคล้ายกันจะพบว่า น้ำหนักอะตอมของธาตุตัวกลางของแต่ละกลุ่ม (เช่น Ag, Cd และ Pd ตามลำดับ) มิได้มีค่าเป็นค่าเฉลี่ยของน้ำหนักอะตอมของธาตุที่เหลือในแต่ละกลุ่ม หลักของไตรภาคีธาตุของเดอเบไรเนอร์จึงไม่เป็นที่ยอมรับในเวลาต่อมา

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

ยุคเริ่มแรกจนถึงเมนดาลีฟ  

ยุคของเมนดาลีฟ

เมนดาลีฟกับไมเออร์

การทำนายของเมนดาลีฟ

ตารางธาตุที่สมบูรณ์

 
 
 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
•เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
•การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
•ความเสถียรภาพของลูกข่าง
•ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
•เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน