2

 

          

1    2    3    4     5

จรัส บุณยธรรมา

ภาควิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 บทความบางส่วนอ้างบทที่ 11  ของหนังสือ ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยภาคกลศาสตร์  ของ จรัส บุณยธรรมา

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์