a)  ก้อนอะตอม  อิเล็กตรอนเกาะอยู่กับก้อนประจุบวกขนาดหใหญ่   b) รังสีแกมม่าผ่านอะตอมของทอมสัน ถ้าอะตอมเป็นแบบที่ทอมสันคิดการเบี่ยงเบนจะเกิดขึ้นได้เพียงเล็กน้อย

รัทเธอร์ฟอร์ดตัวจริง

ภาพการยิงอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

รังสีแกมม่าสะท้อนกลับเมื่อเจอกับนิวเคลียสของอะตอม

 

นำมาจาก  ฟิสิกส์ ของ ทศพล วงศ์อุดม  และ  สุขสันต์ ใจซื่อ

 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์