คุณสมบัติแร่ 

                 แร่สามารถจำแนกออกจากกันโดยการศึกษาลักษณะเฉพาะของแร ได้แก่ลักษณะรอยแตก การแตกแบบแนวแตกเรียบ รูปผลึก รูปนิสัย ความแข็ง สี และสีผงแร่ การแตกของแร่อาจแตกในลักษณะต่างๆกัน ถ้าแร่แตกในลักษณะที่ไม่มีแนวทำให้พื้นหน้าขรุขระจัดเป็นการแตกเป็นแฟรกเจอร์ - fracture แต่ถ้าแร่แตกโดยมีพื้นที่หน้าเรียบ จัดเป็นการแตกแบบแนวแตกเรียบ แร่แต่ละชนิดมีคุณสมบัติการแตกแบบแนวแตกเรียบโดยเฉพาะของแร่ชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น ไมกา- mica เกิดการแตกเรียบแนวเดียว ทำให้มีลักษณะแผ่นบาง แร่ส่วนใหญ่จะเกิดเป็นรูผลึกซึ่งสามารถจัดเป็นระบบตามชนิดของผลึก โดยพิจารณาจากสมมาตร-symmetry และจำนวนหน้าผลึกในแต่ระบบผลึกที่สัมพัทธกับรูปทรงของผลึก ดังตัวอย่างเช่น ผลึกระบบคิวบิก อาจมีจำนวนหน้าผลึกเป็น 6 , 8 และ 12 หน้า ตามรูปทรงของผลึก เป็นต้น สำหรับคุณสมบัติของแร่ตามรูปนิสัย อาจเกิดเป็นแบบอทรีออยดอล-botryoidal (การเกิดลักษณะคล้ายพวงองุ่น) และลักษณะเป็นก้อน คุณสมบัติของแรด้านความแข็งของแร่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการขูดเพื่อเปรียบเทียบความแข็ง การวัดความแข็งจะเปรียบเทียบตามระดับความแข็งของมาตราโมส์ -Mohs scale ซึ่งจะมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้นจาก 1 (เท่ากับความแข็งของทัลก์) จนถึง 10 (เท่ากับความแข็งของเพชร ) สีของแร่ไม่เป็นคุณสมบัติที่จะใช้แยกกลุ่มแร่โดยตัวของสีแร่เอง ทั้งนี้เพราะแร่ชนิดเดียวกันอาจมีหลายสี แต่สำหรับสีผงแร่ที่ได้จากการขูดแผ่นกระเบื้องสีขาว จะช่วยชี้ให้เห็นความแตกต่างของแร่ได้แน่นอนมากกว่า

  ดูคุณสมบัติของแร่  ตัวอย่างแร่

 

จาก  พจนานุกรมรูปภาพ  ไทย-อังกฤษ  สี่สี โลกของเราโดย ศุภจรรยา และคณะ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์