ภาพจันทรุปราคา

 เริ่มต้นถ่ายเมื่อเวลา 6.30 PM  จนกระทั่งเต็มดวง 12.00 am  

Image 1

18:40

Image 2

20:48

Image 3

21:40

Image 4

22:00

Image 5

22:25

Image 6

22:40

Image 7

22:45

Image 9

23:04

Image 8

23:12

Image 10

23:20

Image 11

00:00

ตั้งกล้องถ่ายรูป:

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์