สายเสียงขยับอย่างไรเพื่อผลิตเสียงพูด

             ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นสายเสียงขณะทำงาน  ช่องแคบตรงกลางระหว่างสายเสียงก็คือ ช่องสายเสียง (glottis)  ซึ่งเปลี่ยนขนาดและรูปร่างไปตามกิจกรรมที่เราทำ  ขณะที่หายใจเข้า สายเสียงจะขยับแยกจากกันเพื่อให้อากาศผ่านเข้าสู่ปอดได้มาก  ขณะที่เราพูดหรือร้องเพลงสายเสียงจะขยับเข้าหากันจนเกือบชิดกัน  การเปล่งเสียงพูดจะเกิดขึ้นได้เฉพาะช่วงที่เราปล่อยลมผ่านช่องสายเสียงออกมาเท่านั้น  ซึ่งจะทำให้สายเสียงสั่นสะเทือน  ก่อให้เกิดเป็นคลื่นเสียง  เสียงสูงหรือต่ำนั้นย่อมขึ้นกับความตึงและความถี่ในการสั่นของสายเสียง

การขยับของสายเสียง  ในช่วง 1 วินาที  ภาพ  1-6  เป็นภาพชณะหยุดพูด   สายเสียงขยับห่างจากกัน  ภาพ 7-9  เริ่มพูดใหม่  สายเสียงขยับเช้าชิดกัน

 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์