ไอส์ไตน์อธิบายความสัมพันธ์ของมวลกับพลังงาน

ฟังเสียงจริงของไอส์ไตน์

คลิ๊กเพื่อฟังเสียง   ใช้โปรแกรม real player

คลิ๊กเพื่อฟังเสียง   ใช้โปรแกรม winamp

"It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both but different manifestations of the same thing -- a somewhat unfamilar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal to m c-squared, in which energy is put equal to mass, multiplied by the square of the velocity of light, showed that very small amounts of mass may be converted into a very large amount of energy and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned before. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932, experimentally."

ท่านอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ สรุปได้ว่า  จากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  มวลและพลังงานเป็นหนึ่งเดียวกัน  ไม่อาจแยกจากกันได้   ตามสมการที่ว่า พลังงานเท่ากับมวลคูณด้วยความเร็วแสงยกกำลังสอง    ซึ่งคอคโรส  กับวอลตัน  ได้เคยทำการทดลองเร่งอนุภาคไว้เมื่อปี  1932

เครื่องเร่งอนุภาคของคอคโรสกับวอลตัน

            คอคโรสกับวอลตันได้สร้างแบบจำลองของเครื่องเร่งอนุภาคไว้เมื่อปี ค.ศ.  1932  เพื่อศึกษาปฎิกิริยานิวเคลียร์เบื้องต้น  เครื่องเร่งอนุภาคของทั้งสองประกอบด้วย  หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง  และวงจรเพิ่มแรงดัน

            แหล่งกำเนิดอิออนจะให้อิออนผ่านเข้าทางเครื่องเร่ง  และจะถูกเร่งผ่านท่อ  ออกมาเป็นลำอิออนดังรูป

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์