บทที่ 6
คุณสมบัติทางกลของวัสดุ
เฉลิม ศรีสวรรค์

เป้าหมายของบทนี้
ในการศึกษาบทนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษา ทราบเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การผลิตโลหะและโลหะผสม Rolling Mills 2. ความเค้นและความเครียดของโลหะ Stress-Strain Reference 3. การทดสอบแรงดึงและแผนภาพ ความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรม
คุณสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสม ที่ได้จกาการทดสอบแรงดึง มีดังนี้ 4. ความแข็งและการทดสอบความแข็ง
Testing 5. การเปลี่ยนแปลงรูปหรือผิดรูปอย่างถาวรของโลหะที่เป็นผลึกเดี่ยว
6. การเปลี่ยนแปลงรูปหรือผิดรูปอย่างถาวรของโลหะที่เป็น polycrystallene 7. Solid solution ทำให้โลหะแข็งขึ้น
8. Recovery and Recrystallization of Plastically Deformed Metals
9. การเกิดรอยแตกของโลหะ 10. ความล้าของโลหะ
11. ความแกร่ง
12. อัตราการทวีรอยแตกร้าว
13. ครีพและความเค้นแตกหักของโลหะ
14. โลหะเหล็ก 14. Larson - Miller Parameter
Reference

Exercise

Steel Site and Guide

Presentation slide date create : Aug-12-1999
last update : Sep-30-2001
มีคำแนะนำ โปรดแจ้ง chalerm@chandra.ac.th หรือ chalerm_s@yahoo.com

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา