นักวิทยาศาสตร์และผลงานของเขา

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

11. นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเชื้อสายยิว ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี ค.ศ. 1921 เป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎีสัมพันธภาพ และให้ความคิดเรื่องระเบิดปรมาณู คือ?

 

12. นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำแบบทรงกระบอกได้เป็นผลสำเร็จ คือ?

 

13. นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ค้นพบก๊าซออกซิเจน ในปี ค.ศ. 1774 คือ?

 

14. นักเคมีชาวอังกฤษ ผู้ค้นพบก๊าซออกซิเจน ในปี ค.ศ. 1774 คือ?

 

15. นักชีววิทยาชาวอังกฤษ ผู้ให้ความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของชีวิต คือ?

 

16. นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ได้เป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ. 1876 คือ

 

17. สองพี่น้องชาวอเมริกัน ผู้ประดิษฐ์เครื่องบินจากเครื่องร่อนได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อปี ค.ศ. 1903 คือ?


 

18. ปราชญ์ชาวโปแลนด์คนแรกที่ให้ความคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ในปี ค.ศ. 1543 คือ?

 

19. นักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองชาวอเมริกัน ผู้ประดิษฐ์สายล่อฟ้าสำเร็จ ในปี ค.ศ. 1752 และพบว่าในก้อนเมฆมีไฟฟ้า คือ?

 

20. วิศวกรชาวฝรั่งเศส ผู้คิดประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปได้เป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ. 1816 คือ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   1  2  3  4  5 

เรียบเรียงโดย ชุลีพร-ทิภาวรรณ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว