นักวิทยาศาสตร์และผลงานของเขา

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกผู้ใดที่ได้ชื่อว่า "บิดาแห่งกลศาสตร์" เป็นผู้ที่

- ตั้งกฎการจม-การลอย

-พบวิธีหาปริมาตรโดยการแทนที่น้ำ ที่กล่าวว่า "น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในน้ำจะเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่"

-ตั้งกฎคานดีด-คานงัด

 

2. นักฟิสิกส์ชาวฮอลันดา ผู้สร้างกล้องจุลทรรศน์สำเร็จเมื่อปี ค.ศ. 1670 คือใคร?

 

3.นักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียน ผู้ได้รับสมญาว่า "บิดาแห่งการทดลอง" และ "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์" คือใคร?

 

4. นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ผู้ค้นพบวิธีทำระเบิดไดนาไมด์ และเป็นผู้ตั้งรางวัลโนเบล เพื่อมอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นสาขาต่าง ๆ คือใคร?

 

5. นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ค้นพบแรงดึงดูดของโลก และเป็นผู้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับกับแสง เป็นผู้ให้กำเนิดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง (แคลคูลัส) และตั้งกฎการเคลื่อนที่ของวัตถุ คือใคร?

 

6. นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผู้ค้นพบบักเตรีในอากาศ และพบวิธีรักษาโรคพิษสุนัขบ้า คือใคร?

 

7. นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ผู้ประดิษฐ์สิ่งของมากกว่า 1,200 ชนิด เช่น หลอดไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า, กล้องฉายภาพยนตร์ , แผ่นเสียง ฯลฯ คือใคร?


 

8. นักเคมีชาวอังกฤษ ผู้ได้ชื่อว่า "บิดาแห่งชีวิตไฟฟ้า" ผู้ค้นพบกระแสไฟฟ้า เกิดจากอำนาจแม่เหล็ก เป็นผลทำให้เกิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในปี ค.ศ. 1821 และเป็นผู้ค้นพบการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า คือ?

 

9. นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ผู้คิดเครื่องส่งโทรเลขได้สำเร็จ เมื่อปี ค.ศ. 1837 และเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือสำหรับตัดหินอ่อน คือใคร?

 

10. นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบยาเพนนิซิลิน ในปี ค.ศ. 1929 คือ?

 

หน้าถัดไป 

หน้าที่   1  2  3  4  5

เรียบเรียงโดย ชุลีพร-ทิภาวรรณ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว