บทนำ
ป่าไม้
การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม
ปัจจัยแวดล้อมด้านภูมิอากาศ
ปัจจัยแวดล้อมด้านดิน
ปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ
ปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับไฟ
 
 
 

1. คณะ         วนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

2. รหัสวิชา    306111 ชื่อวิชา (ไทย) รากฐานวัฒนวิทยา (อังกฤษ) Silvics จำนวน 2 หน่วยกิต

3. เนื้อหารายวิชา

                       เป็นการศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพว่ามีผลอย่างไรต่อการงอก การเติบโตและการกระจายพันธุ์ของต้นไม้และสังคมป่าไม้นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการตอบสนองและการปรับตัวของต้นไม้เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอด เติบโตและแพร่พันธุ์ได้ในสภาพแวดล้อมที่ขึ้นอยู่

4. จุดประสงค์ของวิชา

                       เพื่อให้นิสิตทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีชีวิตการเติบโตและการกระจายของพืชพรรณ ลักษณะการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ การตอบสนองและการปรับตัวของต้นไม้ให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ และเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการทางด้านวนวัฒนวิทยาต่อไป

5. หัวข้อวิชา

       ส่วนที่ 1 ความหมาย

                      บทที่ 1 บทนำ : วนวัฒน์และวนวัฒนวิทยา

       ส่วนที่ 2 ป่าไม้และต้นไม้

                      บทที่ 2 ป่าไม้

                      บทที่ 3 การเติบโตและการสืบต่อพันธุ์ของต้นไม้

       ส่วนที่ 3 สิ่งแวดล้อมของต้นไม้

                      บทที่ 4 ปัจจัยแวดล้อมด้านภูมิอากาศ

                      บทที่ 5 ปัจจัยแวดล้อมด้านดิน

                      บทที่ 6 ปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

                      บทที่ 7 ปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับไฟ

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ