เอกสารและสิ่งอ้างอิง

 

กรมป่าไม้. 2545. สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย 2543. กองแผนงานและสารสนเทศ. กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.

ดวงพร นพคุณ. 2526. ภูมิอากาศวิทยา. พัฒนกิจการพิมพ์และกระดาษ, กรุงเทพฯ.

นิรันดร์ จันทวงศ์. 2536. การเจริญและการเติบโตของพืช. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย           เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ปรีชา ธรรมานนท์. 2523. เอกสารคำสอน วิชาวนวัฒน์ 111 ( รากฐานวนวัฒนวิทยา). ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
          คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ผการัตน์ รัฐเขตต์. 2535. ดินป่าไม้. ภาควิชาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

ยงยุทธ โอสถสภา. 2546. ธาตุอาหารพืช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ลิลลี่ กาวีต๊ะ. 2544. สรีรวิทยาของพืช : การเติบโตและพัฒนาการ. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย           เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สง่า สรรพศรี. 2509. นิเวศวิทยาป่าไม้. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สันต์ เกตุปราณีต ปรีชา ธรรมานนท์ และนริศ ภูมิภาคพันธ์. 2538. ผลกระทบของไฟป่าต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า          อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย. รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
           กรมป่าไม้. ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สันต์ เกตุปราณีต. 2526. ไฟป่าและการควบคุม. ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

อุทิศ กุฎอินทร์. 2542 . นิเวศวิทยา : พื้นฐานเพื่อการป่าไม้ . ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย           เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Berglund, J.V. 1969. Silvics. State University College of Forestry, Syracuse. (mimeographed).

Berlyn, G.P. and J. Cho. 2000. Light, moisture and nutrient used by plants. In : The Silvicultural Basis
         for Agroforestry Systems
(eds. M.S. Ashton and F. Montagnini), pp. 9-40. CRC Press, London.

Bonner, J. and A. W. Galston. 1952. Principles of Plant Physiology. W. H. Freeman and Co.,
           San Francisco.

Brown, A.A. and K.P. Davis. 1973. Forest fire control and use. McGraw-Hill Book company, New York.

Daniel, T.W., J.A. Helms, and F.S. Baker. 1979. Silviculture. 2 nd ed. McGraw-Hill Book Co., New York.

Grime, J. P. 2001. Plant Strategies, Vegetation Process and Ecosystem Properties
           (Second Edition). John Willey and Sons Inc., New York.

Kramer, P .J . and T .T . Kozlowski . 1979 . Physiology of Woody Plants . Academic Press, New York .

Nobel, P.S. 1999. Physicochemical and Environmental Plant Physiology. Academic Press, London.

Northington, D .K . and E .L . Schneider . 1996 . The Botanical World. 2 nd Edition. Wm.C.Brown
           Publishers, Boston.

Nwoboshi, L.C. 1982. Tropical Silviculture : Principles and Techniques. Ibadan University Press,
           Ibadan.

Nyland, R.D. 2001. Silviculture : Concepts and Applications. 2 nd ed. McGraw-Hill, Singapore.

Ricklefs, R.E. 1996. The Economy of Nature ( Forth Edition). W.H. Freeman and Company, New York.

Stiling, P.D. 1996. Ecology : Theory and Applications (Second Edition). Prentice Hall, New Jersey.

Vickery, M.L. 1984. Ecology of Tropical Plants. John Willey and Sons Inc., U. K.

 

 

http://forest.wisc.edu/

http://www.agen.ufl.edu/~chyn/age4660/lect/lect_04/lect_04.htm

http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x9835e00

http://www.fore.canterbury.ac.nz/euan/silv.htm

http://www.plantphysiology.com

http://www.silvafor.org/ebp/projects/creston.htm

http://www.soilandhealth.org/

www.his.com/~mallmary/forestbiomes

 
 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรืองทั่วไป