แบบฝึกหัดออนไลน์

  แบบฝึกหัดออนไลน์ ของ ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ คลิกครับ

 

   
 

   ฟิสิกส์ 1
  จลศาสตร์

     สมดุลยืดหยุ่น
     ไฟฟ้า
   คลื่นเสียง
     แสง
   ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     
     กฎของก๊าซ  (pdf)      ความร้อน   (pdf)
     สมดุล
   ยืดหยุ่น
     Hamonics motion
   Statics fluid
   Fluid dynamics

ทดสอบก่อนและหลังเรียน วิชาฟิสิกส์ สำหรับวิศวกร และฟิสิกส์พื้นฐาน 1

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 20  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  5  ,  10  , 15   และ  20   ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

 

ทดสอบก่อนเรียนฟิสิกส์   ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จำนวน 100  ข้อ  คลิกค่ะ

ทดสอบหลังเรียนฟิสิกส์   ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จำนวน 100  ข้อ  คลิกค่ะ

ทดสอบก่อนและหลังเรียนฟิสิกส์

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทฤษฎีดูได้จากหนังสือเล่มนี้คลิกครับ

ทดสอบก่อนเรียนฟิสิกส์ แบบ HTML  จำนวน 100 ข้อ  คลิกครับ พร้อมเฉลย

ทดสอบหลังเรียนฟิสิกส์ แบบ HTML จำนวน 100  ข้อ  คลิกครับ พร้อมเฉลย

คำถาม-คำตอบ

เรื่อง แบบจำลองอะตอม

 

1. 

คลิกอ่านต่อครับ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 

 

 

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

 

1. ไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน 25  ข้อ ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์  คลิกค่ะ

 

2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 40  ข้อ   ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์  คลิกค่ะ

 

3. ฟิสิกส์อะตอม จำนวน 110 ข้อ คลิกค่ะ  ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์

 

คำถาม-คำตอบ

เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์ ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ

หน้าที่   1  2  5  6  7

คำถาม-คำตอบ

เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม

ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์ ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ

หน้าที่   1   2       5   6   7  8  9  10  11  12

ข้อสอบเรื่องนิวเคลียร์  

 

ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์ ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ

น้าที่  1       3                       10    11

ข้อสอบเรื่องกลศาสตร์ของไหล

น้าที่  1    2    3    4    5    6    7  

 

ของ   อ.สุมิตร สวนสุข   ฟิสิกส์ราชมงคล  ขอขอบคุณครับ

การเคลื่อนที่แบบหมุน  และซิมเปิลฮาร์มอนิก

น้าที่  1       3                       10    11    12    13

ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์ ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ

ข้อสอบเรื่องฟิสิกส์ความร้อน

น้าที่  1       3                       10   

 

ของ   อ.สุมิตร สวนสุข   ฟิสิกส์ราชมงคล  ขอขอบคุณครับ

วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ชุดที่ 1

 

น้าที่  1   2   3   4

ข้อสอบเรื่องื้นฐานทางวิศวกรรม  ชุดที่ 2

น้าที่  1   2   3   4   5

 

ข้อสอบเรื่องื้นฐานทางวิศวกรรม  ชุดที่ 3

น้าที่  1   2   3   4   5

ข้อสอบเรื่องื้นฐานทางวิศวกรรม ชุดที่ 4

น้าที่  1   2   3   4   5

 

ข้อสอบเรื่องื้นฐานทางวิศวกรรม ชุดที่ 5

 

น้าที่  1   2   3   4   5

ข้อสอบเรื่องื้นฐานทางวิศวกรรม ชุดที่ 6

 

น้าที่  1   2   3   4   5

 

 

แบบฝึกหัดเรื่องคลื่นกล

 

น้าที่  1   2   3   4   5   6   7   8

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

 

1. ระเบิดนิวเคลียร์ 10 ข้อ  คลิกค่ะ

2. โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เสมือนจริง 20 ข้อ คลิกค่ะ

3.  พื้นฐานทางวิศวกรรมชุดที่ (45 ข้อ)  คลิกค่ะ

4.  พื้นฐานทางวิศวกรรมชุดที่ (45 ข้อ)  คลิกค่ะ

5.  พื้นฐานทางวิศวกรรมชุดที่ (45 ข้อ)  คลิกค่ะ

6.  พื้นฐานทางวิศวกรรมชุดที่ (45 ข้อ)  คลิกค่ะ

7.  พื้นฐานทางวิศวกรรมชุดที่ (45 ข้อ)  คลิกค่ะ

8.  พื้นฐานทางวิศวกรรมชุดที่ (45 ข้อคลิกค่ะ

9. คลื่นกล (70 ข้อ )  คลิกค่ะ

 

แบบฝึกหัดออนไลน์ การเคลื่อนที่แบบ SHM  และคลื่น จำนวน 150  ข้อ  คลิกค่ะ

 

แบบทดสอบชีววิทยา ชุดที่  1   2    3    4    5   ของ  ThaiWBI.com   

แบบทดสอบบรรยากาศ ชุดที่   1    และ   2

แบบทดสอบ  1. ดาราศาสตร์   2. แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน   3. คลื่น  ของ  โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

แบบฝึกหัด เรื่อง แสงและการมองเห็น   น้าที่  1   2   3   4    ของ  อ.ช่วง ทมชิตชงค์

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกแบบฝึกหัดออนไลน์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดออนไลน์