41.
1 โอห์ม
2 โอห์ม
3 โอห์ม
6 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
42.
1/5 โอห์ม
5 โอหม
1 โอห์ม
7 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
43.
1 โอห์ม
2 โอห์ม
3 โอห์ม
9 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
44.
0.5 โอห์ม
1 โอห์ม
5/6 โอห์ม
6/5 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
45.
1 โอห์ม
1.5 โอห์ม
5/6 โอห์ม
14 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
46.
0.5 โอห์ม
0.9 โอห์ม
1 โอห์ม
1.1 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
47.
0.8 โอห์ม
1.4 โอห์ม
2.847 โอห์ม
6.847 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล

ตามรูป จงหาค่าความต้านทานรวมและกระแสไฟฟ้า I6

48. ค่าความต้านทานรวม

6 โอห์ม
9 โอห์ม
11 โอห์ม
12 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
49. กระแส I6 เป็นแอมแปร์
2/3
4/3
4/9
8/9
ฟิสิกส์ราชมงคล
50. ตามรูป ถ้าทราบว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด a มีค่า 2 โวลต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้า E จะมีค่าเท่าใด
12 โวลต์
-12 โวลต์
14 โวลต์
-14 โวลต์
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์