solar flares    บริเวณที่ปะทุสว่างจ้าขึ้นบนดวงอาทิตย์ในส่วนโครโมสเฟียร์  เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆมีอุณหภูมิสูงมาก    ระหว่างที่มีการปะทุจ้าแบบนี้จะมีอนุภาคพ่นพลุ่งออกมาราวกับเป็นกระแสลม   เรียกว่าลมสุริยะ(solar wind ) การเกิด solar flares มีความเกี่ยวข้องกับ sun spots และมักทำให้เกิดความแปรปรวนกับสนามแม่เหล็กโลก

              

02.08.00 การระเบิดครั้งใหญ่บนดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2000 (ซ้าย)  ใช้เวลาการระเบิดประมาณ 2 ชั่วโมง  ภาพขวาเป็นภาพดวงอาทิตย์ บริเวณเดียวกัน แสดงให้เห็นจุดดับ  ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 6 มกราคม  ซึ่งไม่กี่วันมันก็ระเบิดออกมาดังรูปซ้าย

Sonic boom   เป็นเสียงดังที่ได้ยินเมื่เอเกิดคลื่นกระแทก ซึ่งเกิดเนื่องจากเครื่องบินเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงกว่าเสียงผ่านผู้ฟัง

Sun  ดวงอาทิตย์

    

Saturn   ดาวเสาร์   1 ปีเท่ากับ 29.46 ปีของโลก   1 มวลเท่ากับ 95.18 มวลของโลก   เส้นผ่าศูนย์กลาง 120,536 กม.

Solar eclipse  สุริยคราส   เกิดเมื่อเงาของดวงจันทร์ตกลงบนโลก

สุริยุปราคาเต็มดวง

Sunspots  จุดดำบนผิวของดวงอาทิตย์  การเกิดจุดดำให้เห็นไม่แน่นอน แต่จะเกิดมีมากที่สุดครั้งหนึ่งๆในราว 11 ปี

superheated stream  : ไอน้ำร้อนยิ่งยวด, ไอน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซนติเกรด  ได้จากการต้มน้ำดภายใต้ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ

superheating :  การต้มของเหลวให้ร้อนกว่าจุดเดือดของมัน  ของเหลวจะอยู่ในสภาวะไม่เสถียร  

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญพจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์