ชื่อ-สกุล :
ดร.มรกต พุทธกาล (หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์)
ห้องทำงาน :
SC1702
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
morak55@hotmail.com
www :
-
คุณวุฒิ :
Ph.D.(Physics) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล :
รศ.วัชระ รอดสัมฤทธิ์
ห้องทำงาน :
SC1709
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4193
E-Mail :
-
www :
-
คุณวุฒิ :
กศ.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล :
ผศ.จรัส บุณยธรรมา
ห้องทำงาน :
SC1710
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4192
E-Mail :
charud2007@hotmail.com
www :
http://www.rmutphysics.com
คุณวุฒิ :
วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ.(เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ-สกุล :
ผศ.บดินทร์ชาติ สุขบท
ห้องทำงาน :
SC1709
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4193
E-Mail :
-
www :
-
คุณวุฒิ :
วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ชื่อ-สกุล :
ดร.สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
ห้องทำงาน :
SC1709
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4193
E-Mail :
-
www :
-
คุณวุฒิ :
Ph.D.(Chemical Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ-สกุล :
อ.วานิช โสภาสพ
ห้องทำงาน :
SC1709
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4193
E-Mail :
-
www :
-
คุณวุฒิ :
วท.ม.(พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อ-สกุล :
อ.วิชัย อนุรักษ์ฤๅนนท์
ห้องทำงาน :
SC1709
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4193
E-Mail :
-
www :
-
คุณวุฒิ :
วศ.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อ-สกุล :
อ.สุชาติ สุภาพ
ห้องทำงาน :
SC1702
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
-
www :
-
คุณวุฒิ :
วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
ชื่อ-สกุล :
อ.จันทนี อุทธิสินธุ์
ห้องทำงาน :
SC1702
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
janthaneeau@hotmail.com
www :
-
คุณวุฒิ :
คม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คม.(ฟิสิกส์) สถาบันราชภัฏสกลนคร
ชื่อ-สกุล :
อ.สันติ ผัดวงค์
ห้องทำงาน :
SC1702
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
scisun@hotmail.com
www :
-
คุณวุฒิ :
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล :
อ.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
ห้องทำงาน :
SC1702
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
aumaum18@hotmail.com
www :
-
คุณวุฒิ :
วศ.ม.(มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ-สกุล :
อ.วรนุช ทองพูล
ห้องทำงาน :
SC1702
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
nuchphysics@hotmail.com
www :
-
คุณวุฒิ :
วศ.ม.(มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-สกุล :
อ.ศราวุธ ใจเย็น
ห้องทำงาน :
SC1702
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
cosasina@hotmail.com
www :
-
คุณวุฒิ :
วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อ-สกุล :
อ.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
ห้องทำงาน :
SC1702
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
chanoknan_banglieng@yahoo.com
www :
-
คุณวุฒิ :
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ-สกุล :
อ.อันชัญ หมวกงาม
ห้องทำงาน :
SC1709
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4193
E-Mail :
Anchan_m@hotmail.com
www :
-
คุณวุฒิ :
วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-สกุล :
อ.ฉันทนา สาลวัน
ห้องทำงาน :
SC1709
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4193
E-Mail :
-
www :
-
คุณวุฒิ :
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-สกุล :
อ.ณัฐรดา โยธาคำ
ห้องทำงาน :
SC1709
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4193
E-Mail :
-
www :
-
คุณวุฒิ :
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อ-สกุล :
นางสาวจิรดา ศาลางาม
ห้องทำงาน :
SC1702
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
-
www :
-
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อ-สกุล :
นายศิรินันท์ สิริกุลกิตติ
ห้องทำงาน :
SC1704
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
-
www :
-
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ชื่อ-สกุล :
นายประชา กระจ่างโพธิ์
ห้องทำงาน :
SC1704
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2549-4187
E-Mail :
-
www :
-
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

Copyright ©2005 All Rights Reserved
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 0-2549-4186-7

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล