เอกสารการเรียนการสอน PDF

หน้า 4

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ความยืดหยุ่น 1/19

    วัตถุถูกแรงกระทำ ทำให้พื้นที่และปริมาตรเปลี่ยน   สภาพอัดได้ (  Compressibility)   Modulusของความยืดหยุ่น     ตัวอย่างความยืดหยุ่น   คลื่นในตัวกลางยืดหยุ่น    คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว    คลื่นผสม   สึนามิคลื่นมรณะ   คลื่นในน้ำลึกและน้ำตื้น  PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ฟังก์ชั่นของคลื่นที่เึคลื่อนที่ 2/19

    ตัวอย่างของคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทางขวา   คาบและความถี่เชิงมุม  สรุปฟังก์ชั่นคลื่นรูปไซน์   ความเร็วเฟส   ทดสอบความเข้าใจกันหน่อย  PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

อัตราเร็วของคลื่นเสียง 3/19

    ขึ้นกับคุณสมบัติของตัวกลางนั้นๆ   บัลค์โมดูลัส (Bulk modulus)  พิสูจน์อัตราเร็วของเสียงในตัวกลาง  การรวมกันของคลื่น  (Superposition of waves)  การแทรกสอดของคลื่น  คลื่นสถิต   บัพและปฏิบัพ    คลื่นสะท้อนจากปลายตรึง   และปลายอิสระ  PDF      

 

.

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

การวมกันของคลื่น 4/19

    การแทรกสอดของคลื่น  คลื่นสถิต   การโมดูเลชั่น    ความเร็วกลุ่ม   บีสต์   นกร้องเพลง   บีสต์จากนกเพนกวิน   และคุณภาพเสียง  PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

Thermal  physics 5/19

    ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ   ความดัน (Pressure)  กับพลังงานจลน์ของก๊าซ   อุณหภูมิในทางจลนศาสตร์   ปัญหาน่าคิด    อุณหภูมิต่ำทีี่บนผิวโลก    Laser cooling   ฟิสิกส์ี่่ที่อูณหภูมิต่ำ    อูณหภูมิสูงที่สุด  PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ความร้อนจำเาพาะ 6/19

    การแทรกสอดของคลื่น  คลื่นสถิต   การโมดูเลชั่น    ความเร็วกลุ่ม   บีสต์   นกร้องเพลง   บีสต์จากนกเพนกวิน   และคุณภาพเสียง  PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

กฎของก๊าซในอุดมคติ 7/19

    แผนภาพ P-V  และแผนภาพ P-T   ค่าคงที่ของ Avogadro  ก๊าซจริงและก๊าซอุดมคติ   แรงแวนเดอวาล   ศาสตราจารย์แวนเดอวาล   Rudoff  Clausius   การแจกแจงความเร็วของโมเลกุล   และกราฟของแมกซ์เวลล์ PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

การแจกแจงความเร็วของโมเลกุลก๊าซ 8/19

    Vrms   การแจกแจงคะแนนของนักศึกษา  นาย  เจมส์  Clerk   Maxwell   อัตราเร็วเฉลี่ย  Vavg   อัตราเร็วที่เป็นไปได้มากที่สุด   เส้นทางอิสระเฉลี่่ย  PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

อุีีีีีีณหพลศาสตร์   9/19

    กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก    งานในการเปลี่ยนปริมาตรขของก๊าซ  วัฏจักรของกระบวนการทางความร้อน  กฎข้อที่หนึ่งและกฎการอนุรักษ์พลังงาน  PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิก   10/19

    ความร้อน   กรณีพิเศษในกฎข้อที่หนึ่ง   กระบวนการ adiabatic   Isochoric   Isobaric   กระบวนการที่เป็นวัฏจักร   การขยายตัวแบบอิสระ    คิดสนุกๆกับ  Quantum Vacuum   และพลังงานจากสสารมืด PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

Isochoric  Process   11/19

    กระบวนการ  Isobaric  และ Isothermal  ความจุความร้อนและความร้อนจำเพาะ เมื่อปริมาตรคงที่  Cv   และความดันคงที่  Cp   และค่าแกมม่า PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์    12/19

   สายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่หวนกลับ   กระสุนที่ลั่นออกไป  และโอกาสอันแสนดีที่ผ่านเลยไป   ทิศทางของเวลา    กระบวนการที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้   ลูกศรของเวลา   เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล   คำถามและคำอธิบาย PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปี  13/19

    กระบวนการอุณหภูมิคงที่  การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิเปลี่ยนน้อยๆ    ฟังก์ชั่นสถานะ   เอนโทรปีคงที่  การเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี  PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

เครื่องยนต์   14/19

    การเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นงาน   สารตัวทำงาน  (  Working   Substance)  นาย Sadi carnot   เครื่องจักรของคาร์โน   วัฏจักรคาร์โน   เอนโทรปีที่เปลี่ยนไป   และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์คาร์โน  เทอร์โมไดนามิกกับคอมพิวเตอรื     ควอนตัมคอมพิวเตอร     ความหมายของเอนโทรปี  PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ปรากฎการณ์ขนส่ง   15/19

    การฟุ้งของโมเลกุล   การเคลื่อนที่แบบบราวน์  ครบ 100 ปีของไอน์สไตน์   กฎของฟิกด์   Gradientของฟังก์ชั่น 1  และ  2  ตัวแปร    PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

เกรเดียนท์   16/19

    สมการการฟุ้ง  อัตราการสะสมโมเลกุลในปริมาตร  การฟุ้งในสภาวะคงตัว  การฟุ้งในท่อปลายเปิดและท่อปลายปิด   ทฤษฎีโมเลกุลของการฟุ้ง     PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ทฤษฎีโมเลกุลของการฟุ้ง   17/19

    Mean Free path   ค่าสัมประสิทธ์การฟุ้งจากทฤษฎีโมเลกุล   ความหนืดของของไหล   การฟุ้ง VS.  ความหนืด   ความเค้นเฉือน   PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ความหนืดของของไหล  18/19

    มวลความเร็วสูงและมวลความเร็วต่ำ   กฎการไหลที่ความหนืด   สมการความหนืด   ค่าสัมประสิทธิ์ความฟุ้ง  กฎของสโตก   ความเร็วสุดท้าย  ( Terminal   Speed)    PDF      

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

กลศาสตร์ของไหล   19/19

    อุทกพลศาสตร์    สายกระแส   หลอดของการไหล   สมการความต่อเนื่อง   ฟลักซ์มวล   และฟลักซ์ของปริมาตร   นาย  Daniel   Bernoulli   สมการของแบร์นูลลี   แรงยกของปีกเครื่องบิน   โศกนาฏกรรมของยอดนักแข่งรถไอตัน เซนา    PDF      

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

แบบฝึกหัดชุดที่ 1  20/19

    คลื่นกล  PDF           เฉลยจ๊ะ  PDF      

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

แบบฝึกหัดชุดที่ 2  21/19

    ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ  PDF           เฉลยจ๊ะ  PDF     

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

แบบฝึกหัดชุดที่ 3  22/19

    อุณหพลศาสตร์ PDF           เฉลยจ๊ะ  PDF     

 

เครื่องยนต์ Stirling

    เครื่องยนต์สเตอร์ลิง  เป็นเครื่องยนต์ความร้อนระบบปิด  จังหวะ   ใช้ความร้อนจากภายนอก  และใช้ก๊าซเป็นสารทำงาน  ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในปี  1816  โดย Robert Stirling   คลิกค่ะ PDF      

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์

           ในอดีตมนุษย์ที่มนุษย์ยังไม่รู้จักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากนัก  แต่ในปัจจุบันมนุษย์รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอย่างดี  มนุษย์จึงสามารถนำเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย  ของ อ.สุชาติ สุภาพ คลิกครับ  PDF      

 

โจนาธาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล 

JONATHAN LIVINGSTON : SEAGULL

โจนาธาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล

   It was morning, and the new sun sparkled gold across the ripples of a gentle sea. A mile from shore a fishing boat chummed the water. and the word for Breakfast Flock flashed through the air, till a crowd of a thousand seagulls came to dodge and fight for bits of food.

    แปลโดย  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

   ตอนนั้นเป็นเวลาเช้า พระอาทิตย์แรกขึ้นได้ปิดทองระลอกระยับไปทั้งทะเลที่ไม่มีคลื่น ในระยะทางหนึ่งไมล์จากฝั่ง  เรือหาปลาลำหนึ่งกวนน้ำทะเลให้เป็นคลื่น  และคำที่หมายถึงการบินมื้อเช้าได้กระจายไปในอากาศ  จนกระทั่งนกนางมวลเป็นฝูงประมาณพันตัวมาบินโฉบเฉี่ยว  และสู้กันเพื่อเศษอาหาร คลิกครับ  PDF      

บทที่ 1   1/4

ชีวิตและความหมายของชีวิต

         ชีวิตคืออะไร   ประเภทของชีวิต   ชีวิตตามทัศนะของวิทยาศาสตร์   คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต   ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต    ชีวิตตามแนวศาสนาคริสต์  ของแนวศาสนาอิสลาม  ลัทธิเต๋า  ชีวิตเป็นอย่างไร   พุทธศาสนา   ปฏิจสมุทบาท   คริสตศาสนา  และความมุ่งหมายของชีวิต คลิกครับ  PDF      

 

บทที่ 2   2/4

สภาพปัญหาของสังคมไทย  การดำเนินชีวิต   และแนวทางการแก้ปัญหา

         สาเหตุของปัญหาและทางออก   ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการศึกษา  และเสถียรภาพทางสังคม คลิกครับ  PDF      

 

บทที่ 3   3/4

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

         มรรคที่มีองค์ 8     ชีวิตประเสริฐ   ศาสนาคริสต์   หลักตรีเอกานุภาพ   หลักของความรัก    อาณาจักรของพระเจ้า  วิธีการดำเนินชีวิต   จริยธรรมของเล่าจื๊อ   ลัทธิขงจื๊อ คลิกครับ  PDF      

 

บทที่ 4   4/4

ทัศนะองค์รวม (Holistic)

         วงดนตรี   พระธรรมปิฎก   องค์ประกอบการสร้างความสุขในสังคม   โยนิโสนมสิการ คลิกครับ  PDF      

 

ปรัชญาตะวันออก

         ใน วัฒนธรรมของตะวันตก   คำว่า ปรัชญาตะวันออกมีความหมายกว้างๆ    ครอบคลุมถึง  แนวคิดทางปรัชญาของ "ตะวันออก" กล่าวคือ  ทางเอเชีย  ที่รวมถึงจีน  อินเดีย  ญี่ปุ่น    คลิกครับ  PDF      

 

ชีววิทยา

บทที่ 1 1/6

ลักษณะของยีสต์

        โครงสร้างภายในของเซลล์ยีสต์  ผนังเซลล์   การแบ่งตัวของยีสต์แบบแตกหน่อ   ยีสต์ในการผลิตไวน์  แบคทีเรีย  โคจิ (Koji)  โมโต (moto)      PDF      

 

ชีววิทยา

บทที่ 2 2/6

สารอาหารที่จุลินทรีย์ผลิตแอลกอฮอล์

        น้ำตาล  แป้ง  แหล่งแร่ธาตุ  แหล่งวิตามิน  แหล่งน้ำ  และแหล่งออกซิเจน      PDF      

ชีววิทยา

บทที่ 3 3/6

การปนเปื้อนและการป้องกัน

        ลินทรีย์ที่ทำให้เบียร์ ไวน์   และสาโท เสื่อมเสีย  การรักษาสภาพปลอดเชื้อ   การควบคุมจุลินทรีย์  การพาสเจอไรเซชั่น   การใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง     PDF      

 

ชีววิทยา

บทที่ 4 4/6

แอลกอฮอล์ที่เป็นเชื้อเพลิง

        ชนิดของแอลกอฮอล์  เอทานอล (Ethanol)   ลักษณะของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตเอทานอล   แยกน้ำ (Dehydration)   การทำเอทานอล 99.5%   ค่าออกเทน (Octane number)     การใช้เอทานอลในประเทศไทย  เมทานอล (Methanol)   พีซีรีย์คืออะไร  PDF      

 

ชีววิทยา

บทที่ 5 5/6

การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ

        ุราแช่  ตัวอย่างสุราแช่  น้ำตาลเมา  กระแช่   สาเก  การเตรียมทาเนโคจิ  วิธีเตรียมโยโรมิ  สาโท  ไวน์  ขั้นหมักไวน์  เบียร์ (Beer)    วิสกี้  (Whisky)    PDF      

 

ชีววิทยา

บทที่ 6 6/6

        คำถามประเมินผลการเรียนและเอกสารอ้างอิง   PDF      

 

พลังงานทดแทนจากชีวมวล

        ของพิศมัย  เจนวนิชปัญจกุล   มูลค่าการนำเข้าน้ำมัน  การผลิตเอทานอล  สถานีบริการน้ำมัน  คุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง   วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล   ก๊าซเชื้อเพลิง  PDF      

 

ศูนย์กลางของระบบสุริยะ

มนุษย์พยายามจะทำความเข้าใจเรื่องจักรวาล โดยทำการศึกษาการเคลื่อนที่ของเทห์วัตถุท้องฟ้ามาแต่โบราณแล้ว   ประมาณ 800 ปีก่อนคริสตกาล   ชาวบาบีโลนได้สร้างปฏิทินโดยการศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ผ่านหน้ากลุ่มดาวจักราศี พวกเขาได้ตั้งชื่อ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าทั้งห้าดวง ขึ้นเป็นชื่อวันในสัปดาห์ วันอาทิตย์, วันจันทร์, วันอังคาร, ....... ถึง วันเสาร์ ตามที่เราได้ใช้กันอยู่ตราบจนทุกวันนี้   PDF      

 

กฎของเคปเลอร์ (Kepler’s laws)

นักปราชญ์ในยุคก่อนเชื่อว่า วงโคจรของดาวเคราะห์เป็นรูปวงกลมที่สมบูรณ์ จนกระทั่ง โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่าง ค.ศ.1571 – 1630  ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งของดาวเคราะห์ ที่ได้จากการตรวจวัดจากการสังเกตการณ์อย่างละเอียด แล้วทำการคำนวณย้อนกลับ พบว่าผลของการคำนวณซึ่งถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงกลมนั้น ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์   แต่กลับสอดคล้องกับผลของการคำนวณซึ่งถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงรี       ในปี ค.ศ.1609  เคปเลอร์ได้ประกาศว่า ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง (กฎข้อที่ 1 กฎของวงรี)   PDF      

 

กฎของนิวตัน (Newton’s laws)

      เซอร์ ไอแซค  นิวตัน (Sir Isaac Newton) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ถือกำเนิดใน ปี ค.ศ.1642   นิวตันสนใจดาราศาสตร์ และได้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflecting telescope) ขึ้นโดยใช้โลหะเงาเว้าในการรวมแสง แทนการใช้เลนส์ เช่นในกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง (Refracting telescope)   นิวตันติดใจในปริศนาที่ว่า แรงอะไรทำให้ผลแอปเปิลตกสู่พื้นดินและตรึงดวงจันทร์ไว้กับโลก  และสิ่งนี้เองที่นำเขาไปสู่การค้นพบกฎที่สำคัญ 3 ข้อ  PDF      

 

เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก

เผ่าเทพ พิชณุษากร

     เดี๋ยวนี้อะไรต่อมิอะไรก็ร้อนขึ้น ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวก็ดูเหมือนว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆ และก็ไม่เฉพาะลมฟ้าอากาศเท่านั้น คอมพิวเตอร์ก็ร้อนขึ้นจนบางทีไม่สามารถวางมันบนตักเราได้ รถที่จอดไว้กลางแจ้งก็ร้อนจนต้องรอให้มันเย็นลงบ้างก่อนที่จะเข้าไปนั่ง  คงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถนำความร้อนเหล่านี้มาใช้งานได้ และอีกไม่นานนับจากนี้ไป เราก็อาจได้เห็นเทคโนโลยีที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นั่นคือ เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric technology) ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว PDF      

 

นาโนเทคโนโลยี

สมนึก  บุญพาไสว

     นาโนเทคโนโลยีคืออะไร   หลักการพื้นฐาน  เทคโนโลยีแบบหยาบ  การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี   ท่อนาโนคาร์บอน  วัสดุนาโน  เทคโนโลยีแบบล่างขึ้นบน   ผลกระทบทางดีและไม่ดี  PDF      

 

แนวคิดที่เพี้ยนไปเกี่ยวกับแรงยกบนปีกเครื่องบิน

สมนึก  บุญพาไสว

     การไหลที่อัดตัวได้  ( Compressible flow)   สมการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล  สมการโมเมนตัมเชิงเส้น   สมการพลังงาน    แรงกระทำบนของแข็งที่จมอยู่ในของไหล   การทดลอง และ ของฝากก่อนจากกัน PDF      

 

CAD/CAM  กับอุตสาหกรรมการผลิต

สมนึก  บุญพาไสว

    CAD   CAM   CAE  และ   CNC   คืออะไร  การใช้  CAD/CAM/CAE/CNC  ร่วมกันในการผลิต และเราจะเลือกระบบไหนดี PDF      

 

เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า

    ่วนประกอบ  แมกนีโต  วิธีใช้และการทดลอง   สรุปผลการทดลอง PDF      

 

เซลล์เชื้อเพลิง

สมนึก  บุญพาไสว

     แหล่งพลังงานและเชื้อเพลิง  เซลล์เชื้อเพลิงคืออะไร  ระบบเซลล์เชื้อเพลิง   ตัวแปรรูปเชื้อเพลิง    อุปกรณ์แปลงผันพลังงาน  เซลล์เชื้อเพลิงมีกี่แบบ  Alkaline  Fuel cell   เซลล์เชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริก  และแบบเกลือคาร์บอเนตหลอมเหลว PDF      

 

ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์

สมนึก  บุญพาไสว

    ตัวรับรู้คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และแปลงผันการเปลี่ยนแปลงปริมาณนั้น  เป็นปริมาณที่สามารถหรือบันทึกได้ เช่นโพเทนชิมิเตอร์   ซึ่งเป็นตัวต้านทานที่ปรับค่าได้  ทำหน้าที่แปลงผันการเปลี่ยนแปลงการกระจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน  เรียกโพเทนชิโอมิเตอร์ ว่าเป็นตัวรับรู้ PDF      

อุปกรณ์สอนเรื่อง

"แวนเดอร์กราฟอย่างง่าย"

    เมื่อนำวัตถุสองชนิดมาถูกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็คตรอน วัสดุบางชนิดจะให้อิเล็คตรอน   บางชนิดจะรับอิเล็คตรอนได้ดี  ตัวอย่างเช่น  เมื่อนำลูกโป่งถูกับเส้นผมโมเลกุลยางของลูกโป่งจะดึงอิเล็คตรอนจากโมเลกุลของเส้นผม เมื่อนำลูกโป่งไปวางบนกำแพงลูกโป่งสามารถลอยติดกับกำแพงได้   PDF        ดูวีดีโอเรื่องแวนเดอกราฟ     ขนาด 900 kB

 

ก้นหอย

สมนึก  บุญพาไสว

    มวยก่อนเวลา   ก่อนจะถึงก้นหอย   เข้าสู่กันหอย   พิจารณาก้อนหอย   ก่อนจะจากก้นหอย   การสูบน้ำด้วยปั๊มหอยโข่ง   PDF      

 

การสร้างแท่นหมุนสำหรับการทดลองในวิชาแสง  1/2

รศ. โช สาลีฉัน

    แท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาแสงที่ได้ออกแบบไว้นี้เป็นเครื่องมือสำหรับการทดลองและสาธิตในวิชาแสง เรื่องกฎการหักเหของแสง  การสะท้อนกลับหมด   การวัดมุมเบี่ยงเบนของแสง   และหลักการ Refractometer   PDF      

 

การใช้งานแท่นหมุนสำหรับการทดลองในวิชาแสง  2/2

รศ. โช สาลีฉัน

   ในตอนที่แล้ว ได้แสดงวิธีการสร้างแท่นหมุนและได้นำไปใช้ในการทดลอง  ในตอนที่สองนี้ได้เพิ่มการทดลองสำหรับวัดมุมของปริซึม  การวัดมุมเบี่ยงเบน  และมุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุด   ของปริซึมสามเหลี่ยม การทดลองเรื่องการสะท้อนกลับหมด และมุมวิกฤติสำหรับตัวกลางเป็นของแข็ง  และตัวกลางที่เป็นของเหลว   PDF      

 

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ชนิดกระเปาะเปียกและแห้ง

(Wet  and  dry  Hygrometer)

      วิธีใช้และวิธีการอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์   PDF      

 

 

 คลิกเข้าไปดูหน้าแรก

  

หน้าที่   1      2      3         5     6   7       10

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

เอกสารการเรียนการสอน PDF