จัดทำโดย สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี


โปรแกรมนี้จะช่วยแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน ทีปกติ (Normalized T Score) และตัดเกรดให้ด้วย ช่วยให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการสอบได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนนักศึกษาควรจะได้เกรดอะไรนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอนด้วย

ต้องการ Run โปรแกรม Normalized T Score คลิกที่นี่

โปรแกรมจะถูก download แล้วนำไปติดตั้งและทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สามารถอ่านไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ พิมพ์ผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์ และ save โปรแกรมเก็บไว้ใช้งานภายหลังเมื่อเลิกเชื่อมต่อเน็ตแล้วได้

ถ้าคลิก link แล้วพบว่าโปรแกรมไม่สามารถทำงานหรือหน้าจอขึ้นข้อความในลักษณะให้ save เช่นนี้ให้ไป Download JRE 1.6 (Java Runtime Environment) มาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ก่อน

โปรแกรมรุ่นเก่า ทำงานแบบ Applet ไม่สามารถอ่า่นไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ หรือพิมพ์ผลลัพธ์ได